« 2020. № 5 (155)

Народознавчі зошити. 2020. № 5 (155). С. 1128—1143

УДК [391:658.341.353](477.41./42-15)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.05.1128

ЛИКОВЕ ВЗУТТЯ ПОЛІЩУКІВ У ЗОНІ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

БУЛГАКОВА-СИТНИК Людмила

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0123-7854
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • Музей етнографії та художнього промислу,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: lbulhakova@gmail.com

Анотація. У статті робиться спроба комплексного аналізу архаїчного ликового взуття українців Західного Полісся, що дає можливість його історичної реконструкції. Актуальність дослідження традиційного взуття полягає у значному розширенні проблематики, що лежить у площині історії повсякдення, важливою частиною якого є трудова діяльність населення у системі природно-кліматичних умов. Важливий науковий інтерес становить вивчення взаємовпливів у сфері одягової культури населення українсько-білоруського пограниччя, зокрема традиційного взуття. Метою дослідження є комплексний аналіз технології виготовлення, способів носіння та місцевих назв ликового взуття у зоні міжетнічних контактів українців і білорусів, виявлення своєрідних регіональних рис досліджуваного предмета. Об’єктом дослідження є архаїчне селянське взуття, виготовлене з лика, та його компоненти, а предметом дослідження стали дані про сировину, техніку плетіння, способи носіння та місцеві назви. Джерелом вивчення є матеріали, зібранні у понад 300 населених пунктах Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей етнографічного регіону Полісся. Для порівняння були також залучені матеріали з інших регіонів України та Білорусі. Хронологічні рамки визначені тематичною спрямованістю та завданням дослідження й охоплюють період першої половини ХХ ст. Територіальні межі охоплюють терени Західного Полісся. Методологічну базу дослідження склали загальнонаукові принципи історичного аналізу. В процесі вивчення проблеми застосовувалися порівняльно-історичний, описовий методи.

Ключові слова: Західне Полісся, українсько-білоруське міжетнічне пограниччя, традиційне ликове взуття, волоки, лапті, личаки, постоли.

Надійшла 12.10.2020

Список використаних джерел

 • 1. Горленко В. Литвини півночі України — ймовірний уламок нащадків племені літописних сіверян (Коментар доктора філологічних наук Павла Гриценка). ПУ № 1—2. 2001 р. URL: http://donklass.com/arhiv/histdisk/heritage/heritage/istorija/doslidzhennja/HorlSiveryzn/HorlSiveryan03.htm
 • 2. Мороз М.А., Чаквин И.В. Полесье как историко-этно­графическая область, ее локализация и границы. Полесье. Материальная культура. Киев, 1988. С. 28—39.
 • 3. Глушко М.С. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ — початку ХХІ століть. Вісник Львів. ун-ту. Серія іст. Вип. 44. Львів, 2009. С. 179—214.
 • 4. Альбоми Де ля Фліза. Т. 1. Київ, 1996. 250 с.
 • 5. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Т. 7. Вып. 2. Санкт-Петер­бург, 1877. С. 312— 389.
 • 6. Moszynski K. Kultura ludowa slowian. Cz. 1. Kultura materialna. Rozdzial 16. Krakόw, 1929. 710 s.
 • 7. Беларусы у фотаздымках Ісака Сербава. 1911—1912. Мінск, 2012. 454 с.
 • 8. Jуzef Obrкbski. Polesie. Warszawa, 2007. 574 s.
 • 9. Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в ХХ — начале ХХ в. Восточнославянский этнографический сборник. Москва, 1956. С. 543—757.
 • 10. Матейко К.І. Український народний одяг. Київ, 1977. 223 с.
 • 11. Николаева Т.А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье. Киев, 1988. 247 с.
 • 12. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ, 1996. 173 с.
 • 13. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів, 2011. 316 с.
 • 14. Соколовская А.С. Полесские названия одежды и обуви. Лексика Полесья. Материалы для полеского диалектного словаря. Москва, 1968. С. 281—320.
 • 15. Назви одягу та взуття правобережного Полісся (під редакцією професора М.В. Никончука). Житомир, 1998. 230 с.
 • 16. Гримашевич Г. Словник назв одягу і взуття середньополіських і суміжних говірок. Житомир, 2002. 184 с.
 • 17. Гримашевич Г. Середньополісько-західнополіські лекси­ко-семантичні паралелі (на матеріалах назв одягу та взуття). Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 4. Луцьк, 2007. С. 56—62.
 • 18. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник. Київ, 1996. 195 с.
 • 19. Пономар Л. Назви одягу західного Полісся. Київ, 1997. 181 с.
 • 20. Курыловіч Г.М., Балявіна В.М. Верхняе адзення і абутак. Беларускае народное адзення. Мінск, 1975. С. 59—71.
 • 21. Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ — середини ХХ ст. Київ, 2015. 286 с.
 • 22. Романов Е.Р. Быт беларуса. Белорусский сборник. Вып. 8—9. Вильна: 1912. 600 c.
 • 23. Молчанова Л.А. Материальная культура белорусов. Минск, 1968. 230 с.
 • 24. Етимологічний словник української мови. За ред. О.С. Мельничука. Т. 3. Київ, 1989. 553 с.
 • 25. Піцура Т. Архаїчні назви взуття в українських говорах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 18. Ужгород, 2008. С. 77—80.
 • 26. Cургутова Н. История лаптей. URL: http://vk.com/topic-26653328_27172683.
 • 27. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. ІІІ. Москва, 1987. 832 с.
 • 28. Бабій Ф.Й. Назви одягу та взуття говірок Рівненщини з погляду походження. Лексика української мови в її зв’язках з слов’янськими і неслов’янськими мовами. Ужгород, 1982. С. 72—74.
 • 29. Грінченко Б.Д. Словарь української мови. Т. 3. Київ, 1908. 516 с.
 • 30. Титов В.С., Шляхтовский А.С. Природа Полесья. Полесье. Материальная культура. Киев, 1988. С. 40—49.
 • 31. Moszynski K. Polesie Wschodnie. Warszawa, 1928. 328 s.
 • 32. Українець А. Традиційний одяг Рівненщини. Рівне, 2019. 207 с.
 • 33. Україна в типажах народних, краєвидах і архітектурі. Київ, 2010. 400 с.
 • 34. Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Мужчынскы касцюм на Беларусі. Мінск, 2007. 303 с.
 • 35. Булгакова Л. Народний одяг населення Київського Полісся. Полісся України: Матеріали історико-етно­графічного дослідження. Вип. 1. Київське Полісся. 1994. Львів, 1997. C. 123—147.
 • 36. Булгакова Л. Традиційний жіночий одяг першої половини ХХ ст. Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Вип. 2. Овруччина. 1995. Львів, 1999. C. 159—178.
 • 37. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво українського Полісся. Чорнобильщина. Львів, 2007. 336 с.
 • 38. Українець А. Народний одяг. Етнокультура Рівненського Полісся. Рівне, 2009. С. 29—62.
 • 39. Бялявина В.М., Ракава Л.В. Жаночы касцюм на Беларусі. Мінск, 2007. 349 с.
 • 40. Буракоўская Н.І. Лбпці. Этнаграфія Беларусі. Мінск, 1989. C. 285—286.
 • 41. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Москва, 1991. 504 с.
 • 42. Онучі. URL: https://uk.wikipedia.org › wiki ›.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »