« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 849—863

УДК 391+677.076.62(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.849

ВИШИВКА НА ОДЯЗІ УКРАЇНЦІВ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ

БАЛУШОК Василь

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1362-8270
 • кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
 • Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології
 • ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: grigras@i.ua

ОЛІЙНИК Марина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2946-8243
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
 • ім. М.Т. Рильського НАН України,
 • вул. Грушевського, 4, 01001, Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: marina.oliynik@gmail.com

Анотація. Останнім часом у деяких публікаціях з’явилися заяви про помилковість ряду усталених тверджень попередників щодо походження й еволюції української вишивки на одязі. Висувається думка, що українською традиційною вишивкою слід вважати лише сільську (селянську), яка з’явилася винятково як запозичення в «еліти» не раніше кінця XVIII ст.; «еліта» теж цілком запозичила її від інших народів. Мета дослідження: визначити, наскільки ці радикальні заяви відповідають дійсності, розглянувши соціальний контекст, час і шляхи появи української вишивки на одязі, а також намітити можливі напрями розв’язання проблем. Методологію складають положення про закономірності функціонування явищ культури як складових відповідних суспільних структур, включно з дією механізму культурних запозичень та адаптації — праці Ф. Боаса, А. Кребера, К. Грушевської, С. Арутюнова й ін. («соціальне життя речей»).

Ключові слова: вишивка, традиційний одяг, селяни, соціальна верхівка, походження, запозичення, адаптація.

Надійшла 15.05.2021

Список використаних джерел

 • 1. Вовк Хв. Характерні ознаки південноросійської народної орнаментики. Народознавча спадщина Хведора Вовка. [Голов. ред. Г. Скрапник]. Київ: ІМФЕ НАН України, 2012. Кн. 1. С. 108–116.
 • 2. Савицкий П. Об украинской вышивке XVIII века и современном ее возрождении. Черниговская земская не­деля. 1914. № 24 (13 июня). С. 1–5; № 25 (20 июня). С. 1–5.
 • 3. Миллер А. Лотос в малорусском орнаменте. Труды IV Археологического съезда в Чернигове. Т. ІІІ, 1908. Москва, 1911. С. 81–88.
 • 4. Модзалевський В. Основні риси українського мистецтва. Чернігів, 1918. 30, [1] с.
 • 5. [Спаська Є.] Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської. [Голов. ред. Г. Скрипник]. Київ: ІМФЕ НАН України, 2015. 600 с.
 • 6. Олена Пчілка. Українське селянське малювання на сті­нах. Записки історично-філологічного відділу ВУАН. 1929. Кн. ХХІІІ. С. 177–188.
 • 7. Михайлов К. Ранние образцы древнерусского золотого шитья из Чернигова и Шестовицы. Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Зб. наук. праць, присвячених 1100-літтю першої літописної згадки про Чернігів. Чернігів: Деснянська правда, 2007. С. 138–153.
 • 8. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки. Ки­їв: Мистецтво, 2008. 464 с.
 • 9. Косміна О. Вбрання української еліти XVII–XVIII ст. Соціум: Альманах соціальної історії. Київ: Ін–т історії України НАН України, 2015. Вип. 11–12. С. 330–364.
 • 10. Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг. Народознавчі зошити. 2015. № 4 (124). С. 830–840.
 • 11. Зайченко В. Вишивка козацької старшини XVII–XVIIІ століть з колекції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Київ: Родовід, 2015. 108 с.
 • 12. Зайченко В. Вишивка Чернігівщини. Київ: Родовід, 2019. 208 с.
 • 13. Космина О. Ю. Украинская рубашка: от белья к этническому символу. Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Мат. XIV‑й Международной научн. конф–и. Санкт-Петербург, 27–30 июня 2011 г. Санкт-Петербург, 2011. С. 370–373.
 • 14. Косміна О. Запорозькі козаки носили не шаровари, а вузькі полотняні штани.: URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/03/2/157122/ (Дата звернення: 28.09.2020).
 • 15. Гордієнко Я. Errare humanum est: 50 нарисів з українського примарознавства. Київ: Дуліби, 2015. 216 с.
 • 16. Boas F. Primitive Art. Oslo, 1927 (Harv. Univ. Press). 376 pp., 15 pls., 308 figs.
 • 17. Kroeber A. L. Decorative symbolism of the Arapaho. American Antropologist. 1901. Vol. 3. April–June. Рp. 308–336.
 • 18. Грушевська К. Збирання і видання дум в ХІХ і в початках ХХ віку. Українські народні думи. [у 2 т.] Уклад. К. Грушевська. Київ, 1927. Т. 1. С. ХІІІ–ССХХ.
 • 19. Sahlins М. D. Evolution: specific and general. Anthropological Theory: A Sourcebook. Eds. R. A. Manners, D. Kaplan. New Brunswick and Lindon, 2009. Pp. 229–241.
 • 20. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. Москва: Наука, 1989. 247 с.
 • 21. Косміна О. Іноетнічні запозичення та їх вплив на формування одягу українських міщан (За матеріалами XIV–XVI століть). Народна творчість та етно­гра­фія. 2005. № 5. С. 80–88.
 • 22. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація. Матеріали до українсько-руської етно­льоґії. Львів, 1929. Вип. 21—22. С. 43–109.
 • 23. Олійник М. Український одяг у системі міської культури Києва (друга половина ХІХ — початок ХХІ століття). Київ: ІМФЕ НАН України, 2017. 312 с.
 • 24. Інтерв’ю Грубнік Л. з О. Косміною: Символіка українських вишиванок: етнолог розкрила значення ор­наментів і кольорів. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200521-symvolika-ukrayinskyh-vyshyvanok-etnolog-rozkryla-znachennya-ornamentiv-i-koloriv/ (Дата звернення: 28.09.2020).
 • 25. Маєрчик М. Еротичний фольклор» як дискурсивна категорія. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть. Упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч. М. Маєрчик і О. Боряк. Київ: Критика, 2018. С. 1–35.
 • 26. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIІI століття. Київ: Генеза, 1997. 380 с.
 • 27. Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Ленинград: Изд–во Ленин­гр. ун–та, 1980. 256, [3] с.
 • 28. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця ХVІІІ століття). Львів: Вид–во Укр. Катол. ун–ту, 2002. 412 с.
 • 29. Mikulski К., Zieliсska-Nowicka А. Miкdzy Zachodem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wiеku. Toruс: Grado, 2006. 316 s.
 • 30. Семчик В.І. Селянство. Юридична енциклопедія. Ю.С. Шемшученко (відп. ред.). Київ: Укр. енцикло­пе­дія, 2003. Т. 5. URL: https://leksika.com.ua/11090324/legal/selyanstvo (Дата звернення 10.03.2021).
 • 31. Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. Литовский период. Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2007. 480 с.
 • 32. Басовская Н.И. Столетняя война 1337–1453 гг. Москва: Высшая школа, 1985. 185 с.
 • 33. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Ленинград: Изд–во Ленингр. ун-та, 1985. 286 с.
 • 34. Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. Москва: Мысль, 1987. 203 с.
 • 35. Поліщук В., Білоус Н. [Рец.] Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року. Житомир, 2002. Український гуманітарний огляд. Київ: Критика, 2002. Вип. 8. С. 235—242.
 • 36. Васянович О. З минулого шляхти околичної Центрального Полісся. Берегиня. 2004. № 3. С. 55–65.
 • 37. Балушок В. З історії шляхти Фастівщини. «Прес-музей». Науково-інформаційний бюлетень. Фастів, 2016. № 2 (43). С. 3—54.
 • 38. Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європі. Київ: Ін–т української археографії та джерелознавства НАН України, 2011. 504 с.
 • 39. Головацкий Я. О костюмах или народном убранстве Русинов или русcких в Галичине и Северовосточной Венгрии. Санкт-Петербург, 1868. [2], 67 с.
 • 40. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів. Київ: Мистецтво, 1978. Ч. 1. 243 с.
 • 41. Контамин Ф. Война в Средние века. [Перевод c франц. Ю. П. Малинина и др.] Санкт-Петербург: Ювента, 2001. 416 c.
 • 42. Geijer A. Birka III. Die Textilfunde aus den Grдbern. Uppsala, 1938. 191 S.
 • 43. Косміна О. Традиційне вбрання українців. Лісостеп. Степ. Київ: Балтія-Друк, 2008. Т. І. 160 с.
 • 44. Косміна О. Українські орнаменти в Парижі 1878. Альбом Олени Пчілки: міфи, вигадки, реальність. URL: http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-ukrayinski-ornamenti-v-parizhi-1878-albom-oleni-pchilki-mifi-vigadki-realnist.html (Дата звернення: 28.09.2020).
 • 45. Феест К. Искусство коренных народов Северной Америки. Пер. с англ. А. Ващенко. Москва: Радуга, 1983. 224 с.
 • 46. Ostjakische Stickereien. Mit der Reproduktion einer Autochrom-Photographie, von 4 Photographien und 31 Farbigen Lithographien. Budapest, 1921. 12 s. XXXI Taf.
 • 47. Симченко Ю.Б. Нганасанские орнаменты. Советская этнография. 1963. № 3. С. 166—171.
 • 48. Соколова З.П. Путешествие в Югру. Москва: Мысль, 1982. 173 с.
 • 49. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. Сост. Т.Б. Митлянская. Москва: Просвещение, 1983. 256 с.
 • 50. Нидерле Л. Быт и культура древних славян. Прага, 1924. 285 с.
 • 51. Переписка Михайла Драгоманова з Мелітоном Бучинським 1871—1877. Зладив М. Павлик. Львів, 1910 (Зб. Філологічної Секції НТШ, т. XIII). 353 c.
 • 52. Фехнер М. В. Древнерусское золотное шитье X–XIII вв. в собрании Государственного Исторического музея. Сред­не­вековые древности Восточной Европы. [Сб. ст.] Отв. ред. Н. Г. Недошивина. Москва: ГИМ, 1993. С. 3—21.
 • 53. Cтасов В. Русский народный орнамент. Вып. I. Шитье, ткани, кружева. Санкт.-Петербург, 1872. ХХ, 25 с., 75 л.
 • 54. Kendrick A. F. and Cole A. S. Embroidery. The Encyclopaedia Britannica: a Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Cambridge, England at the University Press New York, 1910. Vol. 9. Pp. 309—314.
 • 55. Каган Ю. М. О латинских словах, обозначающих одеж­ду. Быт и история в античности. Отв. ред. Г. С. Кнабе. Москва: Наука, 1988. С. 127—142.
 • 56. Forrer R. Die Graeber- und Textilfunde von Achmim-Panopolis. Mit 16 Taf., 250 Abbild. Strassburg, 1891. 27 s.
 • 57. Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток: греческое искусство и его наследники в несредиземноморской Азии. Перевод с франц. Н.П. Алампиевой. Москва: Искусство, 1985. 206 c.
 • 58. Desrosiers S., Rast-Eicher A. Luxorios Merovingian Textiles Excavated from Burials in the Saint Denis Basilica, France in the 6th–7th Century. URL: https://www.researchgate.net/publication/301224237_Luxurious_Merovingian_Textiles_Excavated_from_Burials_in_the_Saint_Denis_Basilica_France_in_the_6th-7th_Century (Дата звернення: 24.09.2020).
 • 59. Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt: Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frьhmittelalter. F. Daim (Hrsg.). Beitr. von J. Andrasi u. a. Innsbruck, 2000. 365 S.
 • 60. Schwab Ch. Stickerei im 12. Jahrhundert — Techniken und Materialien. URL: https://www.vianostra.at/scriptorium/handarbeiten/historisches-sticken.htm (Дата звернення: 11.12.2020).
 • 61. Christie G. Embroidery and Tapestry Weaving: a practical Text-book of Design and Workmanship. London, 1912. 412 pp.
 • 62. Livre de modиles pour broderie et tapisserie. 1500. 54 рр.
 • 63. Siebmacher J. Newes Mӧdelbuch in Kupffer gemacht: darinen allerhand Arth newer Mӧdel von dьn, mittel vnd dick aussgeschnidener Arbeit, auch andern kьnstlichen Nehwerck zu gebrauchen. 1604. [13], 58 S.
 • 64. Lessing J. Muster altdeutscher Leinenstickerei. Berlin, 1882. [2], 8, [2] S., 26 Taf.
 • 65. Kostьm Ausstellung im K. K. Oesterreichischen Museum. Vorwort J. Lцwy. Wien, 1891. 15 s., 50 Taf.
 • 66. Dietrich B. Kleinasiatische Stickereien. Plauen I. V.: Dr. Dietrichs Selbstverlag, 1911. 152 s., XVL Taf.
 • 67. Symonds M. (Mrs. Guy Antrobus) and Preece L. Needlework through the Ages: Short Survey of Its Development in Decorative Art, with Particular Regard to Its Inspirational Relationship with Other Methods of Craftsmanship. London, 1928. XXXIII, 413 pр., CIII pl.
 • 68. Hough H. and Ruessinck F. Design Elements of Renaissance Embroidery. Arlington, 2016. 176 рр., 98 pl.
 • 69. Яковчик М. С. Золотные нити на территории Древней Руси домонгольского периода. Автореф. дис. … канд. исторических наук. Москва, 2018. 24 с.
 • 70. Архив Юго-Западной России. Киев, 1859. Ч. 1. Т. 1. 640 с.
 • 71. Литовская Метрика. Книга первая судных дел. Русская историческая библиотека. Т. 20. Санкт-Пе­тербург, 1903. VII, 50 с., 1566 стб., 153 с.
 • 72. Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Санкт-Петербург, 1912. Т. 3. 1684, 272 стб., 13 с.
 • 73. Словник української мови: в 11 т. За ред. І. К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 11. 699 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »