« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 918—928

УДК [75.011.26:2-2:398](=161.2)”17/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.918

НАРОДНЕ МАЛЯРСТВО XVIII—XX ст.: ВІД САКРАЛЬНОСТІ ДО ФОЛЬКЛОРНОСТІ

ТРІСКА Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4717-4396
 • кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • пр. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: oksana_triska@yahoo.de

ШПАК Оксана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9719-4432
 • кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • пр. Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: shpak.oksana@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто твори народного малярства (хатні ікони й народні картини) у сільському побуті українців з погляду сакральності та фольклорності як знакових категорій кожного з підвидів. Новизна тематики полягає у комплексному аналізі зразків релігійного й світського характеру, які побутували в одному етнічному середовищі, проте зазнали піднесення і згасання у різній часовій перспективі. Мета — простежити еволюцію тематики народного малярства, дослідити динаміку його розвитку впродовж XVIII—XX ст. Важливо виявити риси сакральності та фольклорності, а також спільні засоби й підходи, застосовані малярами для творів різних категорій; визначити періоди найбільшого піднесення народної ікони і народної картини, встановити причини. З допомогою історико-культурного методу доцільно прослідкувати за зміною тематики, використавши художньо-стилістичний метод — за наповненням робіт фольклорними елементами. Перспектива подальших досліджень полягає у поглибленні теоретичного вивчення категорій сакральності та фольклорності у мистецтвознавстві; формуванні цілісної панорами розвитку народного малярства хатнього призначення, доповненої іншими живописними практиками.

Ключові слова: хатня ікона, народна картина, традиційне малярство, твори релігійного і світського характеру.

Надійшла 1.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Шелюто В.М. Проблема сакрального як світоглядна проблема. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 4. С. 96.
 • 2. Кузьменко О. Фольклорність. Українська фольклористика. Словник-довідник. Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 414.
 • 3. Жолтовський П.М. Український живопис XVII—XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1978. С. 277.
 • 4. Українське народне малярство ХІІ—ХХ століть: Світ очима народних митців: Альбом. Авт.-упо­ряд. В.І. Свєнціцька, В.П. Откович. Київ: Мистецтво, 1991. 304 с.
 • 5. Найден О. Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. 506 с.
 • 6. Найден О. Образ воїна в українському фольклорі: Семантичні та образні аспекти. Київ: Стилос, 2005. С. 7, 16.
 • 7. Найден О.С. Українська народна картина. Фольк­лор­ний та етноісторичний аспекти походження і функцій образів. Дис…. доктора мист. 17.00.01. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Київ, 1997. 54 с.
 • 8. Народна ікона Чернігівщини. Упорядники: О. Ро­манів-Тріска, А. Кісь, О. Молодий. Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2015. 422 с.
 • 9. Кримський А.Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: Відтворення з авторського макету 1930 р. Черкаси: Вертикаль, 2009. С. 183—184.
 • 10. Станкевич М. Етноестетика. Філософія народного мистецтва. Івано-Франківськ; Київ; Львів: СКІМ, 2020. С. 56.
 • 11. Пошивайло Т. (Марченко). Народна картина «Козак-Мамай». Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. Голов. ред. Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. Том 2: Мистецтво XVII—XVIII століття. С. 267.
 • 12. Стасенко В. Христос і Богородиця у дереворізах кириличних книг Галичини XVII століття: особливості розробки та інтерпретації образу. Київ, 2003. С. 121.
 • 13. Народна ікона на склі. Альбом. Упоряд. О. Романів-Тріска. Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. С. 172, 173, 187.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »