« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 929—937

УДК [061.2:334.712](477.83/.86)”19″:930.2 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.929

РОЛЬ «ЛІГИ ПРОМИСЛОВОЇ ДОПОМОГИ» У РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ПРОМИСЛІВ ГАЛИЧИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

КОЗАКЕВИЧ Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337
 • кандидатка мистецтвознавства,
 • наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

Анотація. Висвітлено значення «Ліги Промислової Допомоги» у розвитку локальних промислів та ремесел Галичини початку ХХ століття. Окреслено основні передумови її створення, ключові напрямки функціонування, статутні зобов’язання. З’ясовано, що одна з передумов заснування організації — незадовільний стан місцевого виробництва, спричинений імпортом закордонних, головно «пруських» товарів, та відсутність фахових ремісничих сил в регіоні.

Актуальність статті зумовлена необхідністю вивчення діяльності «Ліги Промислової Допомоги» як однієї з провідних та дієвих галицьких інституцій окресленого періоду.

Новизна публікації — введення у науковий обіг нових матеріалів про діяльність «Ліги Промислової Допомоги».

Мета — окреслити основні напрямки функціонування цієї організації в Галичині та її значення в контексті соціокультурних чинників початку ХХ століття.

Об’єкт дослідження — діяльність «Ліги Промислової Допомоги», предмет — розвиток промислів та ремесел в Галичині кінця ХІХ — початку ХХ століття. Методологічною основою статті є принцип історизму та системності. Застосовано методи аналізу, статистики, узагальнення.

Джерельна база — літературні, архівні документи, звіти, періодика, фотоматеріали з фондів науково-дослідних інституцій України та Польщі.

Ключові слова: «Ліга Промислової Допомоги», Галичина, промисел, ремесла, локальна продукція, виставки, експорт, осередки.

Надійшла 10.08.2021

Список використаних джерел

 • 1. Rudenko O. Wystawa liturgiczna we Lwowie 1909 r. wobec ówczesnej sztuki kościelnej. Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych.  Lublin, 2007. T. 2. S. 53—64.
 • 2. Kostka-Bieńkowska Z. W setn№ rocznicк Wystawy Przemysіowej i Rolniczej w Jarosіawiu. URL: http://www.jaroslaw.pl/biuletyn/id84_13_4,W-setna-rocznice-Wystawy-Przemyslowej-i-Rolniczej-w-Jaroslawiu.html. Дата звернення: 12.08.2012.
 • 3. Mеus K. Z dziejów Wadowic Austrijackich: wystawa Rol­niczo-Przemysіowa w 1907 roku. Wadowiana: przeg­ląd historyczno-kulturalne. 2011. № 14. S. 7—32.
 • 4. Filozof T. Liga Pomocy Przemysіowej i jej Podkarpackie agendy. Biznes i Etos. 2013. № 2 (10). S. 34—35.
 • 5. Filozof T. Skorowidze i ksiкgi adresowe jako їrуdіo do poznania struktury gospodarczej Galicji Wschodniej (wykaz firm i podmiotуw gospodarczych branїy naftowej w 1912 r.). Gospodarka i Nauka. 2014. № 14. S. 159— 169.
 • 6. Kruk D. Instytucjionalne formy wspierania rozwoju przemyslu Galicji w dobie autonomii. Zeszyty Naukowe UEK. Kraków, 2015. № 6 (942). S. 93— 105.
 • 7. Kargol T. Ziemiaństwo a uprzemysłowienie Galicji na przeіomie XIX i XX w. (do 1918 r.). Studia z historii spoіeczno-gospodarczej. Krakуw, 2010. T. VII. S. 133— 149.
 • 8. Kozak Sz. Aktywnoњж gospodarcza kobiet w Galicji w њwietle «Skorowidza przemysіowo-handlowego» z 1912 roku. Studia z historii spoіeczno-gospodarczej. Krakуw, 2014. T. XIII. S. 81— 95.
 • 9. Козакевич О. Ліга промислової допомоги: основні напрями діяльності (за матеріалами першої третини ХХ ст.). Мистецтвознавство’2012. № 12. 2012. С. 107— 118.
 • 10. Kozakevych O. Activity of the Industry Assistance Leage in Eastern Galicia in the beginning of the XXth century. Streszczenia wyst№pieс «Stan badaс nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej». Biaіystok, 2012. S. 133— 136.
 • 11. Kozakevych O. Dziaіalnoњж Ligi Pomocy Przemysіowej na terenach Galicji Wschodniej w pierszym trzydziestoleciu XX stulecia. Stan badaс nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Red. W. Walzcak, K. Јopatecki. T. VI. Biaіystok, 2013. S. 391— 414.
 • 12. Козакевич О. Ліга Промислової Допомоги: передумови створення та початки діяльності (структура, статути). Народознавчі зошити. № 5 (131). 2016. С. 1119— 1132.
 • 13. Kozakevych O. «Liga Pomocy Przemysіowej» — oњrodki, statuty, dziaіalnoњж (1903— 1907). Polacy na obczyџnie. Poznaс; Kalisz, 2016. S. 55— 76.
 • 14. Kozakevych O. Liga Pomocy Przemysіowej: przesіanki stworzenia i pocz№tki dziaіalnoњci (struktura, statuty). Och­rona dziedzictwa kulturowego — intertemporalnoњж, archiwum pamiкci. Poznaс; Kalisz, 2018. S. 120— 139.
 • 15. Козакевич О. Жіноче рукомесло в Галичині кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: ґудзикарство. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 листоп. 2018 р.); НАН України; ЛННБ України ім. В. Стефаника; Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред.-упоряд. В. Пасічник, відповід. за випуск О. Осадця, Львів, 2018. С. 24—27.
 • 16. Козакевич О. Виставкова діяльність Ліги Промислової Допомоги: передумови. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 вересня 2019 р. Львів, 2020. С. 30—32.
 • 17. Kozakewycz O. Rola kobiet w powstaniu i dziaіalnoњci Ligi Pomocy Przemysіowej. Stan badaс nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. XII. Biaіystok, 2020. S. 581—604.
 • 18. Козакевич О. «Ліга Промислової Допомоги» та її значення у розвитку промислів та ремесел Галичини в першій третині ХХ. Ukraiсcy i ich s№siedzi na przesztrzeni wiekуw: polityka, gospodarka, religija, kultura i їycie codzienne. Red. Roman Drozd, Bohdan Halczak. T. II. Sіupsk; Warszawa, 2021. S. 31—45.
 • 19. Sprawozdanie Centralnego Zwi№zku Galicyjskiego Przemysіu Fabrycznego we Lwowie z czynnoњci і rachunkуw za pierwszy rok istnienia 1903/1904. Lwуw, 1905.
 • 20. Центральний Державний історичний архів України у Львові (далі — ЦДІАУЛ). Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 21. ЦДІАУЛ. Отчет о деятельности Общества Женщин Помоц Пшемыслова в гор. Львове за 1911—1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 8.
 • 22. ЦДІАУЛ. Справа про діяльність товариства «Промислова Допомога» у Львові (1910—1911). Ф. 165. Оп. 4. Спр. 240. Aрк. 48.
 • 23. W sprawie Jarmarku wyrobуw krajowych we Lwowie. Korespondencja Przemysіowa. Lwуw, 1904. R. I. № 4. S. 29.
 • 24. Lwowski Jarmark Wyrobуw Krajowych. Korespondencja Przemysіowa. Lwуw, 1904. R. I. S. 4.
 • 25. ЦДІАУЛ. Справа про діяльність товариства Промислова Допомога у Львові (1904—1905). Ф. 165. Оп. 4. Спр. 238.
 • 26. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1907. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 422. 54 арк.
 • 27. ЦДІАУЛ. Справа про надання дотацій Лізі Промислової Допомоги у Львові на піднесення домашнього промислу в Галичині. 1912. Ф. 165. Оп. 9. Спр. 132. 76 арк.
 • 28. ЦДІАУЛ. Матеріали про діяльність Ліги промислової допомоги та участь у ній Любомирського Андрія (організаційні повідомлення, Любомирському Андрієві, бланки запрошення та ін. 1912. Ф. 835. Оп. 1. Спр. 424.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »