« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 775—782

УДК [94:328.1/.3](44:477)”1990/1996″(062.371):321.011(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.775

СУВЕРЕНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ФРАНЦІЇ      

СИПКО Богдана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3136-9340
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: bogdanasypko@gmail.com

Анотація. Мета статті — на основі протоколів засідань Національної Асамблеї Французької Республіки проаналізувати ставлення французьких депутатів до перших кроків новітньої української держави. Предмет дослідження — розглянуто документи 1990—1996 рр., які охоплюють період між виданням Декларації про державний суверенітет України та ратифікацією Договору про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою. Основний акцент зроблено на встановленні тем, які найбільше цікавили французьких парламентарів у контексті «українського питання». Встановлено, що підходи ІХ (1988—1993) і Х (1993—1997) легіслатур, у яких відповідно більшість мали «ліві» та «праві», принципово не відрізнялися. Питання України не було для Республіки пріоритетним, його обговорювали виключно в контексті французьких інтересів: проблема ядерної безпеки (як зброя, так і «мирний» атом), буферна зона між Російською Федерацією та Заходом, потенційні ринки збуту для французької продукції, а також країна з великим населенням, яку можна залучити у французьку сферу впливу, насамперед через діяльність культурних центрів і Французьких Альянсів. Тривале зволікання із ратифікацією Договору про взаєморозуміння та співробітництво пояснюється вичікуванням, коли Україна стане «безпечним» (приєднання 5 грудня 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) і «надійним» (вступ 9 листопада 1995 р. до Ради Європи) співрозмовником. У роботі використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також спеціальні наукові порівняльно-історичні та хронологічні методи. Автор дотримується принципу історизму.

Ключові слова: незалежність, Національна Асамблея, протоколи засідань, Україна, Французька Республіка.

Надійшла 28.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Зленко А., Жуковський А., Коптілов В., Манжола В. та інші. Україна і Франція: нариси багатовікової історії відносин.Львів: Світло й Тінь, 2001. 224 с.
 • 2. Донченко Є. Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991—2009). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2010. № 19. С. 277—284.
 • 3. Серов Р. Українсько-французькі відносини: політологічний вимір в історичній ретроспективі. Політикус. 2018. № 51. С. 15—25. DOI: https://doi.org/ 10.24195/2414-9616-2018-5-6-15-25
 • 4. Дурман О. Розвиток зовнішньої політики та становлення зовнішньополітичних структур України: історичний аспект. Держава та регіони. 2019. № 68. С. 22—29. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-4
 • 5. Україна-Франція: договірні основи взаємовідносин у гуманітарній та правовій сферах: Навчальний посібник. За ред. П. Біленчука. Київ: Кий, 2009. 80 с.
 • 6. Compte rendu intйgral. 1re sйance du jeudi 11 octobre 1990. JORF. 1990. № 63. Р. 3597—3629.
 • 7. Compte rendu intйgral. 2e sйance du jeudi 8 novembre 1990. JORF. 1990. № 80. Р. 4970—4998.
 • 8. Compte rendu intйgral. 1re sйance du mardi 5 novembre 1991. JORF. 1991. № 88. Р. 5473—5491.
 • 9. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mardi 5 novembre 1991. JORF. 1991. № 88. Р. 5495—5511.
 • 10. Compte rendu intйgral. 3e sйance du mercredi 13 novembre 1991. JORF. 1991. № 93. Р. 5919—5959.
 • 11. Compte rendu intйgral. 1re sйance du jeudi 12 dйcembre 1991. JORF. 1991. № 115. Р. 7646—7679
 • 12. Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250_344#Text
 • 13. Compte rendu intйgral. Sйance du jeudi 30 avril 1992. JORF. 1992. № 22. Р. 823—832.
 • 14. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mardi 5 mai 1992. JORF. 1992. № 23. Р. 857—885
 • 15. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mercredi 6 mai 1992. JORF. 1992. № 24. Р. 913—943.
 • 16. Compte rendu intйgral. 1re sйance du vendredi 19 juin 1992. JORF. 1992. № 51. Р. 2594—2631.
 • 17. Document de prйsentation du traitй signй entre la France et l’Ukraine sur la coopйration entre les deux pays, Paris le 16 juin 1992. URL: https://www.vie-publique.fr/discours/130624-document-de-presentation-du-traite-signe-entre-la-france-et-lukraine-su
 • 18. Compte rendu intйgral. Sйance du 26 juillet 1995. Paris: Assemblйe Nationale, 1995. 39 p.
 • 19. Rapport № 47 de M. Yves Guйna, fait au nom de la Commission des affaires йtrangиres. Paris: Sйnat: 1995. 47 р.
 • 20. Compte rendu intйgral. Sйance du 14 fйvrier 1996. Paris: Assemblйe Nationale, 1996. 32 р.
 • 21. Discours de M. Jacques Chirac, Prйsident de la Rйpublique, sur les relations bilatйrales franco-ukrainiennes, la consolidation de la dйmocratie et de l’йtat de droit et la sйcuritй europйenne. Kiev le 3 septembre 1998. URL: https://www.elysee.fr/jacques-chirac/1998/09/03/discours-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-les-relations-bilaterales-franco-ukrainiennes-la-consolidation-de-la-democratie-et-de-letat-de-droit-et-la-securite-europeenne-kiev-le-3-septembre-1998

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »