« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 775—782

УДК [94:328.1/.3](44:477)”1990/1996″(062.371):321.011(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.775

СУВЕРЕНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ФРАНЦІЇ      

СИПКО Богдана

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3136-9340
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: bogdanasypko@gmail.com

Анотація. Мета статті — на основі протоколів засідань Національної Асамблеї Французької Республіки проаналізувати ставлення французьких депутатів до перших кроків новітньої української держави. Предмет дослідження — розглянуто документи 1990—1996 рр., які охоплюють період між виданням Декларації про державний суверенітет України та ратифікацією Договору про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою. Основний акцент зроблено на встановленні тем, які найбільше цікавили французьких парламентарів у контексті «українського питання». Встановлено, що підходи ІХ (1988—1993) і Х (1993—1997) легіслатур, у яких відповідно більшість мали «ліві» та «праві», принципово не відрізнялися. Питання України не було для Республіки пріоритетним, його обговорювали виключно в контексті французьких інтересів: проблема ядерної безпеки (як зброя, так і «мирний» атом), буферна зона між Російською Федерацією та Заходом, потенційні ринки збуту для французької продукції, а також країна з великим населенням, яку можна залучити у французьку сферу впливу, насамперед через діяльність культурних центрів і Французьких Альянсів. Тривале зволікання із ратифікацією Договору про взаєморозуміння та співробітництво пояснюється вичікуванням, коли Україна стане «безпечним» (приєднання 5 грудня 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) і «надійним» (вступ 9 листопада 1995 р. до Ради Європи) співрозмовником. У роботі використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу, а також спеціальні наукові порівняльно-історичні та хронологічні методи. Автор дотримується принципу історизму.

Ключові слова: незалежність, Національна Асамблея, протоколи засідань, Україна, Французька Республіка.

Надійшла 28.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Зленко А., Жуковський А., Коптілов В., Манжола В. та інші. Україна і Франція: нариси багатовікової історії відносин.Львів: Світло й Тінь, 2001. 224 с.
 • 2. Донченко Є. Україна у східноєвропейській політиці Франції (1991—2009). Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2010. № 19. С. 277—284.
 • 3. Серов Р. Українсько-французькі відносини: політологічний вимір в історичній ретроспективі. Політикус. 2018. № 51. С. 15—25. DOI: https://doi.org/ 10.24195/2414-9616-2018-5-6-15-25
 • 4. Дурман О. Розвиток зовнішньої політики та становлення зовнішньополітичних структур України: історичний аспект. Держава та регіони. 2019. № 68. С. 22—29. DOI: https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-4
 • 5. Україна-Франція: договірні основи взаємовідносин у гуманітарній та правовій сферах: Навчальний посібник. За ред. П. Біленчука. Київ: Кий, 2009. 80 с.
 • 6. Compte rendu intйgral. 1re sйance du jeudi 11 octobre 1990. JORF. 1990. № 63. Р. 3597—3629.
 • 7. Compte rendu intйgral. 2e sйance du jeudi 8 novembre 1990. JORF. 1990. № 80. Р. 4970—4998.
 • 8. Compte rendu intйgral. 1re sйance du mardi 5 novembre 1991. JORF. 1991. № 88. Р. 5473—5491.
 • 9. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mardi 5 novembre 1991. JORF. 1991. № 88. Р. 5495—5511.
 • 10. Compte rendu intйgral. 3e sйance du mercredi 13 novembre 1991. JORF. 1991. № 93. Р. 5919—5959.
 • 11. Compte rendu intйgral. 1re sйance du jeudi 12 dйcembre 1991. JORF. 1991. № 115. Р. 7646—7679
 • 12. Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною і Французькою Республікою. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250_344#Text
 • 13. Compte rendu intйgral. Sйance du jeudi 30 avril 1992. JORF. 1992. № 22. Р. 823—832.
 • 14. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mardi 5 mai 1992. JORF. 1992. № 23. Р. 857—885
 • 15. Compte rendu intйgral. 2e sйance du mercredi 6 mai 1992. JORF. 1992. № 24. Р. 913—943.
 • 16. Compte rendu intйgral. 1re sйance du vendredi 19 juin 1992. JORF. 1992. № 51. Р. 2594—2631.
 • 17. Document de prйsentation du traitй signй entre la France et l’Ukraine sur la coopйration entre les deux pays, Paris le 16 juin 1992. URL: https://www.vie-publique.fr/discours/130624-document-de-presentation-du-traite-signe-entre-la-france-et-lukraine-su
 • 18. Compte rendu intйgral. Sйance du 26 juillet 1995. Paris: Assemblйe Nationale, 1995. 39 p.
 • 19. Rapport № 47 de M. Yves Guйna, fait au nom de la Commission des affaires йtrangиres. Paris: Sйnat: 1995. 47 р.
 • 20. Compte rendu intйgral. Sйance du 14 fйvrier 1996. Paris: Assemblйe Nationale, 1996. 32 р.
 • 21. Discours de M. Jacques Chirac, Prйsident de la Rйpublique, sur les relations bilatйrales franco-ukrainiennes, la consolidation de la dйmocratie et de l’йtat de droit et la sйcuritй europйenne. Kiev le 3 septembre 1998. URL: https://www.elysee.fr/jacques-chirac/1998/09/03/discours-de-m-jacques-chirac-president-de-la-republique-sur-les-relations-bilaterales-franco-ukrainiennes-la-consolidation-de-la-democratie-et-de-letat-de-droit-et-la-securite-europeenne-kiev-le-3-septembre-1998

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »