« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 783—791

УДК [94:327](477+410)”1990/1991″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.783

ВІД ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ: УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

БАРАН Зоя

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9685-3953
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: zoja_baran@ukr.net

Анотація. Метою статті є показати еволюцію у ставленні Великої Британії до України упродовж невеликого часового проміжку: від червня 1990 р. — першого візиту прем’єр-міністра Великої Британії М. Тетчер в Україну — до 10 січня 1992 р. — встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Джерельну базу наукової розвідки склали виступи та заяви очільників Великої Британії та стенограми парламентських дебатів.

У зовнішньополітичному курсі уряду Великої Британії відносини з Україною залишалися другорядними. Проте після «параду суверенітетів» актуалізувалася проблема відносин з новопосталими державами. Дебати в британському парламенті того часу засвідчили пріоритетність проблеми ядерної безпеки: окремі депутати від консерваторів та лейбористів наголошували на необхідності визнання незалежності України та надання їй допомоги, акцентуючи увагу на намірі українського уряду будувати державу без ядерної зброї, на відміну від Росії. Проте уряд Великої Британії демонстрував стриманість, ставлячи в залежність своє рішення від позиції європейської спільноти загалом.

Методологія дослідження базується на теоретичному аналізі, систематизації і узагальненні, історичному огляді.

Ключові слова: Велика Британія, М. Горбачов, Дж. Мей­джор, СРСР, М. Тетчер, Україна.

Надійшла 28.07.2021

Список використаних джерел

 • 1. Білоусов М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992—1994 рр.). Науковий вісник Дипломатичної академії України. Ки­їв, 2000. Вип. 4. С. 32—46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2000_4_6 (дата звернення: 22.02.2021).
 • 2. Крушинський В. Британсько-українські відносини з питань євроінтеграції. Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т міжнар. відносин, 2005. № 57. Ч. 1. С. 103—111.
 • 3. Грубінко А. Українсько-британські відносини у 1991—2004 рр. (політичне та військове співробітництво). Ру­копис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 всесвітня історія. Київський славістичний університет. Київ, 2007. 216 c. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/841 Грубінко А.В. КТІДП дисертація.pdf (дата звернення: 26.02.2021).
 • 4. Черінько І. Українсько-британські відносини: історія та сучасність. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ, 2009. № 43. С. 313—321. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/ 13024/25-Cherinko.pdf (дата звернення: 22.02.2021).
 • 5. Powell Ch. D. Secret. Prime minister. Relations with president Bush: German unification. 5.03.1990. URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/dec-16/Prem-19-3000.pdf (Last accessed: 01.07.2020).
 • 6. Moore Ch. Margaret Thatcher: The Authorized Bio­graphy. Vol. 3: Herself Alone. New York: Alfred Knopf, 2019.
 • 7. Thatcher M. Speech to Ukrainian Supreme Soviet. 09.06.1990. Thatcher Archive: speaking text. URL: https://www.margaretthatcher.org/document/108116 (Last accessed: 01.07.2020).
 • 8. Thatcher M. Remarks visiting Kiev. 09.06.1990. That­cher Archive: speaking text. URL: https://www.marga­retthatcher.org/document/108114 (Last accessed: 01.07.2020).
 • 9. Thatcher M. TV Interview for Central TV (visiting Kiev). 09.06.1990. Thatcher Archive: speaking text. URL: https://www.margaretthatcher.org/document/ 108115, дос­туп отримано 1 липня 2020).
 • 10. Thatcher M. Speech at Ukrainian Government lunch in Kyiv. 09.06.1990. Thatcher Archive: speaking text. URL: https://www.margaretthatcher.org/document/ 108113 (Last ac­cessed: 01.07.2020).
 • 11. The Parliamentary debates: House of Commons official report. London, 1990. USSR (Prime Minister’s Visit). URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm198990/cmhansrd/1990-06-12/Debate-1.html (Last accessed: 01.07.2020).
 • 12. Thatcher M. HC Stmnt: [Prime Minister’s Visit to the Soviet Union].12.06.1990. Thatcher Archive: speaking text. URL: https://www.margaretthatcher.org/document/ 108121 (Last accessed: 01.07.2020).
 • 13. Renwick R. A journey with Margaret Thatcher: foreign policy under the Iron Lady. London: Biteback Publishing, 2013). URL: https://tmbukz.ga/book.php?id= ygeuAwAAQBAJ (Last accessed: 01.07.2020).
 • 14. The Parliamentary debates: House of Commons official report. London, 1991. Vol. 198. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm199192/cmhansrd/1991-11-01/Debate-5.html (Last accessed: 21.02.2021).
 • 15. Queen Elizabeth II. 1991 Queen’s Speech. URL: http://www.ukpol.co.uk/queen-elizabeth-ii-1991-queens-speech/ (Last accessed: 21.02.2021).
 • 16. The Parliamentary debates. House of Commons. Official report in the fifth session of the fiftieth parliament of the United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland (which opened 25 june 1987) fortieth year of the reign of Her Majesty Queen Elizabeth II. Sixth series. Vol. 198. First volume of session 1991—92. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm199192/cmhansrd/ 1991-10-31/Debate-1.html (Last accessed: 21.02.2021).
 • 17. House of Lords. Address in Reply to Her Majesty’s Most Gracious Speech HL Deb 04 November 1991. Vol. 532. URL: https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1991/nov/04/address-in-reply-to-her-majestys-most (Last accessed: 22.02.2021).
 • 18. House of Commons. Nuclear Defence HC Deb 22 November 1991. Vol. 199. URL: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1991/nov/22/nuclear-defence (Last accessed: 22.02.2021).
 • 19. Engagements HC Deb 12 December 1991. Vol. 200. URL: https://api.parliament.uk/historic-hansard/com­mons/1991/dec/12/engagements (Last accessed: 22.02.2021).
 • 20. House of Commons. Debates. 18 December 1991. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm199192/cmhansrd/1991-12-18/Debate-4.html (Last accessed: 25.02.2021).
 • 21. Written Answers to Questions Wednesday 18 December 1991 Ukraine. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm199192/cmhansrd/1991-12-18/Writtens-3.html (Last accessed: 22.02.2021).
 • 22. Свобода. Український щоденик. Джерзі Ситі і Нью Йорк. 5 грудня 1991. Ч. 231.
 • 23. Hamilton K. The Know How Fund. The early years. Historians, records and historical services. April 1997. URL: https://issuu.com/fcohistorians/docs/hpopub_2 26/02/2021 (Last accessed: 26.02.2021).
 • 24. Україна на міжнародній арені: збірник документів і матеріалів (1991—1995 рр.). Кн. 2. Київ: Юрінком Інтер, 1998.
 • 25. Olszaсski T.-A. Trud niepodlegіoњжi. Ukraina na przeіo­mie tysi№cleci. Krakуw: Instytut studiуw strategicznych, 2003.
 • 26. Wilson A. Ukraine Crisis. What it means for the West. London: Yale University press New Haven, 2014.
 • 27. Treaty of Adrianopole — charges against viscount Palmerston. The Order of the Day for resuming the Adjourned Debate on Mr. Anstey’s Motion for an Address for Papers relating to the Treaty of Adrianople was read. House of Commons. HC Deb 01.03.1848. Vol. 97. Column 122. URL: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1848/mar/01/treaty-of-adrianople-charges-against#S3V0097P0_18480301_HOC_8 (Last accessed: 12.04.2021).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »