« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 792—799

УДК 94(=161.2:71)”195/197″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.792

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ У КАНАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ВІДЗНАЧЕННЯ ТА РАДЯНСЬКА РЕАКЦІЯ (1950—1970-ТІ РОКИ)

СІРОМСЬКИЙ Руслан

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6744-6379
 • кандидат історичних наук, доцент,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sir.ruslan@yahoo.com

Анотація. Простежуються особливості відзначення Днів Української Державності і Соборності у Канаді, що після Другої світової війни стали важливим чинником маніфестації державницької позиції канадських українців.

Мета дослідження полягає в аналізі практики святкувань Днів Української Державності і Соборності, їх концептуального наповнення та реакції радянської сторони на прагнення канадських українців зберегти пам’ять про минуле. Важливою складовою відзначення подій 22 січня 1918/1919 років розглядалося інформування світової спільноти про ущемлення національних прав українців в СРСР.

На архівних документах, що поряд із періодикою становлять джерельну основу дослідження, проаналізовано позицію Посольства Радянського Союзу в Оттаві щодо святкових заходів й участі у них канадських політиків, як місцевого, так і федерального рівнів. Окрему увагу зосереджено на основних посилах святкування Дня Української Державності і Соборності, зокрема визнання національної єдності запорукою збереження незалежності, що актуалізує досліджувану проблему з огляду на сучасне становище України.

Методологічною засадою праці є принципи історизму й багатофакторності, застосування методів аналізу, узагальнення, порівняння.

Ключові слова: канадські українці, День Української Державності і Соборності, національна єдність, Посольство СРСР у Канаді, нота протесту.

Надійшла 27.05.2021

Список використаних джерел

 • 1. Зінкевич О. Щоденник 1948—1949, 1967—1968, 1971—1976. Київ: Смолоскип, 2016. 504 с.
 • 2. Боцюрків Б. Наука великих Актів 22 січня. Вінніпеґ: Накладом в-ва «Новий Шлях», 1962. 17 с.
 • 3. Верига В. Думки з приводу свята державности. Василь Верига. Слово і чин. Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи. 1946—1988. Упорядник і автор передмови М. Литвин. Львів: Інститут україно­знавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2001. С. 37—38.
 • 4. Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі — ЦДАЗУ). Ф. 50. Оп. 1. Спр. 2: Документи (обіжники, листи, пресові повідомлення та ін.) щодо роботи КЕ, її регіональних органів та БО УНО (Канада). 10 травня 1946— 28 вересня 1984. 236 арк.
 • 5. ЦДАЗУ. Ф. 50. Оп. 1. Спр. 5: Листування КЕ УНО з Сенатом Канади, організаціями та приватними особами. 13 жовтня 1938—27 червня 1994. 68 арк.
 • 6. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1 . Спр. 25: Документи (листи, статути, правильники, декларації, протоколи засідань, звіти, постанови, доповіді, вирізки з газет) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ. 1968— 16 грудня 1977. 184 арк.
 • 7. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1. Спр. 66: Документи (огляди, матеріали дебатів, спеціальні репортажі, листи, вирізки з газет, журналів та ін.) Конгресу США, Сенату Канади щодо дотримання прав людини, подій в СРСР та ін. 17 травня 1976—1 липня 1986. 119 арк.
 • 8. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (далі — ГДА МЗС). Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1824: Листування відділу преси з закордонними установами з питань української еміграції, зовнішньополітичної пропаганди. 4 січня—24 березня 1968 р. 129 + 5 арк.
 • 9. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 2711: Записи бесід, щоденники співробітників посольств чи місій СРСР в зарубіжних країнах, 8 січня—18 листопада 1974 р. 72 арк.
 • 10. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3279: Записи бесід співробітників радянських посольств за кордоном з питань української еміграції. 13 січня—10 грудня 1976 р. 130 арк.
 • 11. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 4304: Записи бесед, дневники сотрудников посольств, представительств СССР и УССР, советских сотрудников секретариатов международных отношений по вопросам эмиграции. 9 января—10 октября 1981 г. 139 арк.
 • 12. Галузевий державний архів Служби зовнішньої роз­від­ки України. Ф. 1. Спр. 16310: Матеріали XIV конгресу КУК. Т. 6. Арк. 58—67.
 • 13. Гомін України. 29 січня 1966.
 • 14. Канадійський фармер. 28 січня 1967.
 • 15. Канадійський фармер. 4 лютого 1967.
 • 16. Новий Шлях. 23 січня 1959.
 • 17. Новий Шлях. 2 березня 1963.
 • 18. Українські вісті. 2 вересня 1965.
 • 19. Пишкало І. Золоті кільця ланцюга Української Дер­жавности. Нові дні. Лютий. 1972. Чис. 265. С. 28.
 • 20. Debates of the Senate. Official Report (Hansard). 23rd Parliament, 1st session. Ottawa, 1958. 611 p.
 • 21. Winnipeg Free Press, January 24, 1958.
 • 22. Сіромський Р. Права людини в Українській РСР: погляд з Канади (1945—1991 рр). Львів: Тріада Плюс, 2020. 480 с.
 • 23. Yuzyk P. For a Better Canada: A Collection of Selected Speeches Delivered in the Senate of Canada and at Conferences in Various Centres across Canada. Toronto: Ukrainian National Assembly, 1973. 352 p.
 • 24. Діфенбейкер осудив московський колоніалізм. Екран. Лютий-квітень. 1964. Чис. 13. С. 6.
 • 25. Волиняк П. Зразкове святкування 40-річчя самостійности України. Нові дні. Березень. 1958. Ч. 98. С. 20.
 • 26. Онушко-Тиховська Л. Мережі IV. Київ: Києво-Мо­гилянська Академія, 2012. 263 с.
 • 27. На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-х — 1980-ті роки. Збірник документів та матеріалів. Упорядники О. Бажан, Ю. Данилюк, П. Тронько. Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. 862 с.
 • 28. «Протокол» заборонив вивісити український прапор над ратушею столиці Канади. Екран. Січень-квітень. 1969. Чис. 43—44. С. 2.
 • 29. Ottawa Citizen. 23 January 1969.
 • 30. Roberts G., Cipko S. One-Way Ticket. The Soviet Return-to-the-Homeland Campaign, 1955—1960. Ma­ni­tock: Penumba Press, 2008. 208 p.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »