« 2021. № 4 (160)

Народознавчі зошити. 2021. № 4 (160).  С. 792—799

УДК 94(=161.2:71)”195/197″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.04.792

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ І СОБОРНОСТІ У КАНАДІ: ОСОБЛИВОСТІ ВІДЗНАЧЕННЯ ТА РАДЯНСЬКА РЕАКЦІЯ (1950—1970-ТІ РОКИ)

СІРОМСЬКИЙ Руслан

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6744-6379
 • кандидат історичних наук, доцент,
 • кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: sir.ruslan@yahoo.com

Анотація. Простежуються особливості відзначення Днів Української Державності і Соборності у Канаді, що після Другої світової війни стали важливим чинником маніфестації державницької позиції канадських українців.

Мета дослідження полягає в аналізі практики святкувань Днів Української Державності і Соборності, їх концептуального наповнення та реакції радянської сторони на прагнення канадських українців зберегти пам’ять про минуле. Важливою складовою відзначення подій 22 січня 1918/1919 років розглядалося інформування світової спільноти про ущемлення національних прав українців в СРСР.

На архівних документах, що поряд із періодикою становлять джерельну основу дослідження, проаналізовано позицію Посольства Радянського Союзу в Оттаві щодо святкових заходів й участі у них канадських політиків, як місцевого, так і федерального рівнів. Окрему увагу зосереджено на основних посилах святкування Дня Української Державності і Соборності, зокрема визнання національної єдності запорукою збереження незалежності, що актуалізує досліджувану проблему з огляду на сучасне становище України.

Методологічною засадою праці є принципи історизму й багатофакторності, застосування методів аналізу, узагальнення, порівняння.

Ключові слова: канадські українці, День Української Державності і Соборності, національна єдність, Посольство СРСР у Канаді, нота протесту.

Надійшла 27.05.2021

Список використаних джерел

 • 1. Зінкевич О. Щоденник 1948—1949, 1967—1968, 1971—1976. Київ: Смолоскип, 2016. 504 с.
 • 2. Боцюрків Б. Наука великих Актів 22 січня. Вінніпеґ: Накладом в-ва «Новий Шлях», 1962. 17 с.
 • 3. Верига В. Думки з приводу свята державности. Василь Верига. Слово і чин. Вибрані статті, доповіді, розвідки, життєписи. 1946—1988. Упорядник і автор передмови М. Литвин. Львів: Інститут україно­знавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2001. С. 37—38.
 • 4. Центральний державний архів зарубіжної україніки (далі — ЦДАЗУ). Ф. 50. Оп. 1. Спр. 2: Документи (обіжники, листи, пресові повідомлення та ін.) щодо роботи КЕ, її регіональних органів та БО УНО (Канада). 10 травня 1946— 28 вересня 1984. 236 арк.
 • 5. ЦДАЗУ. Ф. 50. Оп. 1. Спр. 5: Листування КЕ УНО з Сенатом Канади, організаціями та приватними особами. 13 жовтня 1938—27 червня 1994. 68 арк.
 • 6. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1 . Спр. 25: Документи (листи, статути, правильники, декларації, протоколи засідань, звіти, постанови, доповіді, вирізки з газет) громадсько-політичних організацій, що входили чи співпрацювали з СКВУ. 1968— 16 грудня 1977. 184 арк.
 • 7. ЦДАЗУ. Ф. 36. Оп. 1. Спр. 66: Документи (огляди, матеріали дебатів, спеціальні репортажі, листи, вирізки з газет, журналів та ін.) Конгресу США, Сенату Канади щодо дотримання прав людини, подій в СРСР та ін. 17 травня 1976—1 липня 1986. 119 арк.
 • 8. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (далі — ГДА МЗС). Ф. 1. Оп. 2. Спр. 1824: Листування відділу преси з закордонними установами з питань української еміграції, зовнішньополітичної пропаганди. 4 січня—24 березня 1968 р. 129 + 5 арк.
 • 9. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 2711: Записи бесід, щоденники співробітників посольств чи місій СРСР в зарубіжних країнах, 8 січня—18 листопада 1974 р. 72 арк.
 • 10. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 3279: Записи бесід співробітників радянських посольств за кордоном з питань української еміграції. 13 січня—10 грудня 1976 р. 130 арк.
 • 11. ГДА МЗС. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 4304: Записи бесед, дневники сотрудников посольств, представительств СССР и УССР, советских сотрудников секретариатов международных отношений по вопросам эмиграции. 9 января—10 октября 1981 г. 139 арк.
 • 12. Галузевий державний архів Служби зовнішньої роз­від­ки України. Ф. 1. Спр. 16310: Матеріали XIV конгресу КУК. Т. 6. Арк. 58—67.
 • 13. Гомін України. 29 січня 1966.
 • 14. Канадійський фармер. 28 січня 1967.
 • 15. Канадійський фармер. 4 лютого 1967.
 • 16. Новий Шлях. 23 січня 1959.
 • 17. Новий Шлях. 2 березня 1963.
 • 18. Українські вісті. 2 вересня 1965.
 • 19. Пишкало І. Золоті кільця ланцюга Української Дер­жавности. Нові дні. Лютий. 1972. Чис. 265. С. 28.
 • 20. Debates of the Senate. Official Report (Hansard). 23rd Parliament, 1st session. Ottawa, 1958. 611 p.
 • 21. Winnipeg Free Press, January 24, 1958.
 • 22. Сіромський Р. Права людини в Українській РСР: погляд з Канади (1945—1991 рр). Львів: Тріада Плюс, 2020. 480 с.
 • 23. Yuzyk P. For a Better Canada: A Collection of Selected Speeches Delivered in the Senate of Canada and at Conferences in Various Centres across Canada. Toronto: Ukrainian National Assembly, 1973. 352 p.
 • 24. Діфенбейкер осудив московський колоніалізм. Екран. Лютий-квітень. 1964. Чис. 13. С. 6.
 • 25. Волиняк П. Зразкове святкування 40-річчя самостійности України. Нові дні. Березень. 1958. Ч. 98. С. 20.
 • 26. Онушко-Тиховська Л. Мережі IV. Київ: Києво-Мо­гилянська Академія, 2012. 263 с.
 • 27. На скрижалях історії: З історії взаємозв’язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-х — 1980-ті роки. Збірник документів та матеріалів. Упорядники О. Бажан, Ю. Данилюк, П. Тронько. Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. 862 с.
 • 28. «Протокол» заборонив вивісити український прапор над ратушею столиці Канади. Екран. Січень-квітень. 1969. Чис. 43—44. С. 2.
 • 29. Ottawa Citizen. 23 January 1969.
 • 30. Roberts G., Cipko S. One-Way Ticket. The Soviet Return-to-the-Homeland Campaign, 1955—1960. Ma­ni­tock: Penumba Press, 2008. 208 p.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »