« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 664—673

УДК 392:392.12:477.86/.87

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.664

ДОРОДОВІ ЗВИЧАЇ Й ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ОПІЛЛЯ ТА БОЙКІВЩИНИ

ДЕНИС Ірина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9646-2100
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Національний лісотехнічний університет України,
 • кафедра філософії, соціології та культурології,
 • вул. Генерала Чупринки, 103, 79057, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: idenys15@gmail.com

ВОЙТОВИЧ Надія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6313-9585
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет ветеринарної
 • медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
 • кафедра історії України, економічної теорії та туризму,
 • вул. Пекарська, 50, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: wojtovych@ukr.net

Анотація. Мета дослідження — проаналізувати дородові звичаї й обряди мешканців історико-етнографічних районів Опілля та Бойківщини кін. ХІХ — поч. ХХІ ст., виявити спільні та відмінні риси у народних віруваннях, пов’язаних із вагітністю, процесом народження та захистом народженого немовля. Відповідно об’єкт роботи — традиційна родильна обрядовість, а предмет — структурні одиниці родильного обряду, зокрема дородові звичаї та обрядодії ополян та бойків кін. ХІХ — поч. ХХІ ст.

Методологія дослідження базується на використанні принципів історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, а також на застосуванні особливостей порівняльно-історичного, структурно-функціонального, статистичного, дедуктивного методів, типологічного і комплексного аналізу. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українській історіографії та етнології здійснено дослідження дородових звичаїв і обрядів мешканців Опілля та Бойківщини окресленого періоду.

Територією дослідження — історико-етнографічні райони Опілля та Бойківщини, які входять до складу більшого історико-етнографічного регіону під назвою «Галичина».

Ключові слова: родильна обрядовість, дородові звичаї й обряди, народні вірування, вагітна жінка, немовля, Опілля, Бойківщина.

Надійшла 17.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сумцов Н.Ф. Слобожане: історико-етнографічна розвідка. Харків: Союз Харків. Кредит. Союзу Кооперат., 1918.
 • 2. Грушевський М. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини.Обробив З. Кузеля. Матеріяли до українсько-русь­кої етнольогії. Львів, 1906. Т. 8. 220 с.; 1907. Т. 9. 144 с.
 • 3. Кузеля З. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріали з полудневої Київщини. Зібрав Мр. Г. Матеріяли до українсько-руської етнольогії. Львів, 1906. Т. 8.
 • 4. Вовк Хв.К. Родильні обряди. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. С. 192—195.
 • 5. Онищук А. З народного життя гуцулів. Родини і хрестини та дитина до шостого року життя. Матеріали до української етнології. Львів, 1912. Т. 15. С. 90—158.
 • 6. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостей Житомирського повіту на Волині. Житомир, 1920. 160 с.
 • 7. Грушевський М. Постриження та инші обряди, від­правлювані над дітьми й підлітками. Первісне грома­дянство та його пережитки на Україні. 1926. Вип. 1—2. С. 83—86.
 • 8. Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля. Київ, 1929. 218 с.
 • 9. Гаврилюк Н.К. Картографование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). Київ, 1981. 278 с.
 • 10. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. Київ: Наукова думка, 1974. 152 с.
 • 11. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. Київ: ІСДО, 1996. 288 с.
 • 12. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. Київ: Наукова думка, 1990. 231 с.
 • 13. Ганнусенко Н., Мацейків Т. Із народної скарбниці: (Роль сім’ї у розвитку, вихованні та формуванні особистості). Рідна школа. 1996. № 11—12. С. 31—34.
 • 14. Борисенко В. Родильні звичаї та обряди. Поділля: істо­рико-етнографічне дослідження. Відп. ред. А.П. По­но­ма­рьов. Київ: Вид-во Незалежного культурного центру «До­ля», 1994. С. 211—217.
 • 15. Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ — поч. ХХ ст. Народознавчі зошити. 1995. № 1. С. 34—35; Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців Карпат. Народознавчі зошити. 1997. № 2. С. 111—122; Гвоздевич С. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат. Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 278—280; Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків Овруччини. Полісся України: матеріали історико-етногра­фіч­ного дослідження. Відп. ред. С. Павлюк, М. Глушко. Вип. 2. Овруччина, 1995. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. С. 185—190; Гвоздевич С. Родильні звичаї та обряди. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження: у 2-х т. Відп. ред. Ю. Гошко, С. Павлюк. Львів, 1999. Т. 2. Духовна культура. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. С. 64—74.
 • 16. Гаврилюк Н. Народження дитини. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000.
 • 17. Крамар Р. Родильні та хрестинні звичаї Галицького Поділля. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 83—89.
 • 18. Несен І. Родини та хрестини на півдні Волині. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 88—92.
 • 19. Гайова Є. Дитина в обрядах і звичаях на Мукачівщині. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 92—97.
 • 20. Паньків М. Родильні обряди та догляд за дитиною на Покутті (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Ямгорів: літ.-краєзн. і мистец. альманах. Городенка, 1997. № 9—10. С. 138—149.
 • 21. Мандебура-Нога О. Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами). Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. Київ: УНІСЕРВ, 2002. Вип. 13. С. 46—52.
 • 22. Підцерковна Я. Інститут кумівства на Західному Поліссі (за матеріалами сіл Костопільського та Гощанського районів Рівненської області). Етнокуль­турна спадщина Рівненського Полісся. Рівне: Перспектива, 2003. Вип. ІІІ. С. 28—34.
 • 23. Кондратович О. Українські звичаї: народини. Коса ж моя... Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007. 240 с.
 • 24. Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ—ХХІ століть. Народна творчість та етнографія. 2010. № 6. С. 40—46.
 • 25. Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України. Ф. 1—6. Од. зб. 621. Арк. 61.
 • 26. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість. Гуцульщина: істо­рико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гош­ко. Київ: Наукова думка, 1987.
 • 27. Ханас І. Матеріали етнографічної експедиції. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 571. 25 с. (дод. А).
 • 28. Пискач О. Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках Міжгірського району Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2011. Вип. 24.
 • 29. Мушинка М. Південь. Духовна культура. Лемківщина, земля, люди, історія, культура. Ч. ІІ (Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. 206. Істо­рико-філософічна секція). Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988.
 • 30. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси. Етнографічний збірник НТШ. Т. ІІ. Львів, 1896. С. 20.
 • 31. Talko-Hryncewicz J. Zarysy lecznictwa ludovego na Rusi. Krakьw, 1983. S. 66—67.
 • 32. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 344.
 • 33. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 216-Е.
 • 34. Свята Євангелія від Матея. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 2007.
 • 35. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 350.
 • 36. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 350 а.
 • 37. Франко І. Людові вірування на Підгірю. Етноґрафічний збірник. 1898. Вип. V.
 • 38. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000.
 • 39. Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селі Крехові, Жовківського повіту. Правда. 1894. Т. 20. Вип. 59.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »