« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 664—673

УДК 392:392.12:477.86/.87

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.664

ДОРОДОВІ ЗВИЧАЇ Й ОБРЯДИ УКРАЇНЦІВ ОПІЛЛЯ ТА БОЙКІВЩИНИ

ДЕНИС Ірина

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9646-2100
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Національний лісотехнічний університет України,
 • кафедра філософії, соціології та культурології,
 • вул. Генерала Чупринки, 103, 79057, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: idenys15@gmail.com

ВОЙТОВИЧ Надія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6313-9585
 • кандидатка історичних наук, доцентка,
 • Львівський національний університет ветеринарної
 • медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
 • кафедра історії України, економічної теорії та туризму,
 • вул. Пекарська, 50, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: wojtovych@ukr.net

Анотація. Мета дослідження — проаналізувати дородові звичаї й обряди мешканців історико-етнографічних районів Опілля та Бойківщини кін. ХІХ — поч. ХХІ ст., виявити спільні та відмінні риси у народних віруваннях, пов’язаних із вагітністю, процесом народження та захистом народженого немовля. Відповідно об’єкт роботи — традиційна родильна обрядовість, а предмет — структурні одиниці родильного обряду, зокрема дородові звичаї та обрядодії ополян та бойків кін. ХІХ — поч. ХХІ ст.

Методологія дослідження базується на використанні принципів історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, а також на застосуванні особливостей порівняльно-історичного, структурно-функціонального, статистичного, дедуктивного методів, типологічного і комплексного аналізу. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українській історіографії та етнології здійснено дослідження дородових звичаїв і обрядів мешканців Опілля та Бойківщини окресленого періоду.

Територією дослідження — історико-етнографічні райони Опілля та Бойківщини, які входять до складу більшого історико-етнографічного регіону під назвою «Галичина».

Ключові слова: родильна обрядовість, дородові звичаї й обряди, народні вірування, вагітна жінка, немовля, Опілля, Бойківщина.

Надійшла 17.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Сумцов Н.Ф. Слобожане: історико-етнографічна розвідка. Харків: Союз Харків. Кредит. Союзу Кооперат., 1918.
 • 2. Грушевський М. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини.Обробив З. Кузеля. Матеріяли до українсько-русь­кої етнольогії. Львів, 1906. Т. 8. 220 с.; 1907. Т. 9. 144 с.
 • 3. Кузеля З. Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріали з полудневої Київщини. Зібрав Мр. Г. Матеріяли до українсько-руської етнольогії. Львів, 1906. Т. 8.
 • 4. Вовк Хв.К. Родильні обряди. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. С. 192—195.
 • 5. Онищук А. З народного життя гуцулів. Родини і хрестини та дитина до шостого року життя. Матеріали до української етнології. Львів, 1912. Т. 15. С. 90—158.
 • 6. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостей Житомирського повіту на Волині. Житомир, 1920. 160 с.
 • 7. Грушевський М. Постриження та инші обряди, від­правлювані над дітьми й підлітками. Первісне грома­дянство та його пережитки на Україні. 1926. Вип. 1—2. С. 83—86.
 • 8. Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріали до монографії с. Старосілля. Київ, 1929. 218 с.
 • 9. Гаврилюк Н.К. Картографование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев). Київ, 1981. 278 с.
 • 10. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. Київ: Наукова думка, 1974. 152 с.
 • 11. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. Київ: ІСДО, 1996. 288 с.
 • 12. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. Київ: Наукова думка, 1990. 231 с.
 • 13. Ганнусенко Н., Мацейків Т. Із народної скарбниці: (Роль сім’ї у розвитку, вихованні та формуванні особистості). Рідна школа. 1996. № 11—12. С. 31—34.
 • 14. Борисенко В. Родильні звичаї та обряди. Поділля: істо­рико-етнографічне дослідження. Відп. ред. А.П. По­но­ма­рьов. Київ: Вид-во Незалежного культурного центру «До­ля», 1994. С. 211—217.
 • 15. Гвоздевич С. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців ХІХ — поч. ХХ ст. Народознавчі зошити. 1995. № 1. С. 34—35; Гвоздевич С. Родильна обрядовість українців Карпат. Народознавчі зошити. 1997. № 2. С. 111—122; Гвоздевич С. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат. Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 278—280; Гвоздевич С. Родильна обрядовість поліщуків Овруччини. Полісся України: матеріали історико-етногра­фіч­ного дослідження. Відп. ред. С. Павлюк, М. Глушко. Вип. 2. Овруччина, 1995. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. С. 185—190; Гвоздевич С. Родильні звичаї та обряди. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження: у 2-х т. Відп. ред. Ю. Гошко, С. Павлюк. Львів, 1999. Т. 2. Духовна культура. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. С. 64—74.
 • 16. Гаврилюк Н. Народження дитини. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000.
 • 17. Крамар Р. Родильні та хрестинні звичаї Галицького Поділля. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 83—89.
 • 18. Несен І. Родини та хрестини на півдні Волині. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 88—92.
 • 19. Гайова Є. Дитина в обрядах і звичаях на Мукачівщині. Українська родина: родинний і громадський побут. Упоряд. Л. Орел. Київ: Вид-во О. Теліги, 2000. С. 92—97.
 • 20. Паньків М. Родильні обряди та догляд за дитиною на Покутті (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). Ямгорів: літ.-краєзн. і мистец. альманах. Городенка, 1997. № 9—10. С. 138—149.
 • 21. Мандебура-Нога О. Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами). Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць. Київ: УНІСЕРВ, 2002. Вип. 13. С. 46—52.
 • 22. Підцерковна Я. Інститут кумівства на Західному Поліссі (за матеріалами сіл Костопільського та Гощанського районів Рівненської області). Етнокуль­турна спадщина Рівненського Полісся. Рівне: Перспектива, 2003. Вип. ІІІ. С. 28—34.
 • 23. Кондратович О. Українські звичаї: народини. Коса ж моя... Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2007. 240 с.
 • 24. Небесна З. Звичаї при народженні дитини на Бойківщині. Динаміка змін в обрядовості ХХ—ХХІ століть. Народна творчість та етнографія. 2010. № 6. С. 40—46.
 • 25. Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України. Ф. 1—6. Од. зб. 621. Арк. 61.
 • 26. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість. Гуцульщина: істо­рико-етнографічне дослідження. Відп. ред. Ю.Г. Гош­ко. Київ: Наукова думка, 1987.
 • 27. Ханас І. Матеріали етнографічної експедиції. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Спр. 571. 25 с. (дод. А).
 • 28. Пискач О. Акціональні і номінативні аспекти родильної обрядовості в говірках Міжгірського району Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2011. Вип. 24.
 • 29. Мушинка М. Південь. Духовна культура. Лемківщина, земля, люди, історія, культура. Ч. ІІ (Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. 206. Істо­рико-філософічна секція). Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988.
 • 30. Жаткович Ю. Замітки етнографічні з Угорської Руси. Етнографічний збірник НТШ. Т. ІІ. Львів, 1896. С. 20.
 • 31. Talko-Hryncewicz J. Zarysy lecznictwa ludovego na Rusi. Krakьw, 1983. S. 66—67.
 • 32. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 344.
 • 33. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка. Ф. 119. Оп. 17. Спр. 216-Е.
 • 34. Свята Євангелія від Матея. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 2007.
 • 35. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 350.
 • 36. Архів ІН НАН України. Ф. І. Оп. 2. Од. зб. 350 а.
 • 37. Франко І. Людові вірування на Підгірю. Етноґрафічний збірник. 1898. Вип. V.
 • 38. Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці: Молодий буковинець, 2000.
 • 39. Герасимович В. Народні звичаї, обряди та пісні в селі Крехові, Жовківського повіту. Правда. 1894. Т. 20. Вип. 59.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »