« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 657—663

УДК [7.045.011.26:165.412]:393.9(=161.2) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.657

АНТИНОМНІ ГРУПИ ПЕРСОНАЖІВ У СТРУКТУРІ ПОХОВАЛЬНОГО ЦИКЛУ ОБРЯДІВ

КУХАРЕНКО Олександр

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5421-1004
 • кандидат філологічних наук, доцент,
 • Харківська державна академія культури,
 • Бурсацький узвіз, 4, 61000, Харків, Україна,
 • Контакти: e-mail: art-red@ukr.net

Анотація. Метою статті є виявлення антиномних груп персонажів як рушійної сили в структурі поховальних обрядів. Об’єктом дослідження є поховальна обрядовість, а предметом — антиномні персонажі.

Під антиноміями слід розуміти протилежні пари символів, предметів, об’єктів та полярно спрямованих у своїй діяльності персонажів. Важливу роль під час взаємодії пар антиномних персонажів відіграє процес сакралізації, що стає можливим внаслідок взаємодії двох світів — реального й потойбічного.

За основу поховального циклу обрядів взято їхню фіксацію в другій половині ХІХ століття (хронологічні межі дослідження).

Актуальність і наукова новизна теми дослідженнявизначаються поєднанням тематичних спрямувань: з одного боку — родинні обряди, зокрема поховальні, як найстійкіший компонент української традиції, яка потребує вивчення й збереження; з іншого — доцільність впровадження етнологічного підходу в узгодженні з структурно-функціональним методом дослідження, що становить прогресивну й результативну методологію студіювання об’єктів національної традиції.

Ключові слова: українська обрядовість, родинні ритуали, поховальний обряд, структурно-функціональний метод, антиномії.

Надійшла 6.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Леви-Строс К. Структурная антропология. Москва: Глав. ред. восточной литературы, 1985. 536 с.
 • 2. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. Москва: Восточная лит-ра, 1999. 198 с.
 • 3. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Москва: Лабиринт, 2001. 192 с.
 • 4. Тэрнер В. Символ и ритуал. Москва: Наука, 1983. 277 с.
 • 5. Kukharenko O. Funeral Ceremony in the System of Structural-Functional Studies of Family Objectives. Paradigm of Knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal. Muscat, 2018. № 2. P. 132—144.
 • 6. Кухаренко О.О., Кухаренко А.В. Створення струк­тури циклу українських традиційних поховальних об­ря­дів. Культура України: зб. наук. пр. Харків: ХДАК, 2019. Вип. 64. С. 185—194.
 • 7. Волькенштейн В.М. Драматургия. Метод исследования драматических произведений. Москва: Федерация, 1929. 273 с.
 • 8. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. Санкт-Петербург: Наука, 1993. 238 c.
 • 9. Беньковский И.Ф. Смерть, погребение и загробная жизнь по понятиям и верованию народа. Киевская старина. 1896. № 9. С. 229—261.
 • 10. Гузій Р.Б. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 352 с.
 • 11. Свєнцицький I.С. Похоронне голосіння i церковно-релігійна поезія. Записки Наук. тов-ва ім. Шевченка. 1910. Т. 93. С. 32—53; Т. 94. С. 5—39.
 • 12. Свєнцицький I.С. Похоронні голосіння. Етнографічний збірник. 1912. Т. 32. С. 1—129.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »