« 2023. № 2 (170)

Народознавчі зошити.  2023. № 2 (170).  С. 314—323

УДК 001-044.247:504.062(477:292.452) 

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.02.314

ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

БОЙКО Ігор

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3828-1835 
 • кандидат історичних наук, докторант,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: е-mail: ihor.o.bojko@gmail.com

Анотація. Актуальність статті обумовлена тим, що досліджувати традиційне природокористування фактично неможливо за допомогою методів вузькоспеціалізованих дисциплін. Інтеграція дає змогу розв’язувати велику кількість наукових питань, більшість «таємниць» соціо-гуманітарної сфери пояснюється законами та правилами, відкритими у природознавчих й базових науках. Картографовані результати досліджень соціально-культурної антропології при дослідженні природокористування можуть використовуватись як аргумент для тієї чи іншої концепції, схеми вчених геологів, геоморфологів, фізичних географів, геоботаніків.

Мета дослідження — з’ясувати рівень та можливості інтеграції природознавчих та соціально-гуманітарних галузей при вивченні традиційного природокористування гірських територій.

Предметом статті є шляхи інтеграції природознавчих та соціально-гуманітарних галузей науки, а об’єктом — дослідження природознавчих та соціально-гуманітарних наук традиційного природокористування гірських територій.

Наукова інтеграція відбувається трьома шляхами: а) проникання методів й термінології дослідження з одних дисциплін до інших; б) вироблення спільного підходу та методології у вивченні й опрацюванні матеріалу; в) створення міждисциплінарних наук. Автор ділиться своїм науковим досвідом у втіленні всіх трьох шляхів інтеграції.

Ключові слова: наукова інтеграція, природокористування, ландшафти, Карпати, Правило Алена, адаптивна еволюція.

Надійшла 25.02.2023

Список використаних джерел

 • 1. Плани-конспекти лекцій з курсу «методологія наукових досліджень та організація науки» (укл. проф. О.С. Цокур). Тема 1: поняття, зміст і функції науки. URL: http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/ped/011-mag-conspect-ped.pdf (дата звернення 11.10.2022).
 • 2. Трохимчук С.В. Зміна ландшафтів Стрийсько-Санської верховини в Українських Карпатах за історичний час. Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук. Львів, 1968.
 • 3. Муха Б. Топоклімати Чорногори: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 167 с.
 • 4. Sobala M. Mountain meadows and glades of the Carpathians — type or element of landscape? The problem of delimitation and typology of pasture landscapes. Sustainability. 2020. Vol. 12 (9). 3707. DOI: 10.3390/su12093707. URL: https://www.mdpi.com/search?au thors=sobala&journal=sustainability&volume=12&issue=9 (дата звернення 14.05.2022).
 • 5. Sobala M. Krajobrazy pasterskie w Polsce i Europie — wybrane typy, przykłady i formy ich ochrony. Prace Komisji krajobrazu kulturowego. 2014. № 25. S. 81—98. YADDA: bwmeta1.element.baztech-119defa1-32cc-4f0f-9835-9755bccc84e1.
 • 6. Kopczyńska-Jaworska B. Stosunki gospodarczo-społeczne w tradycyjnej kulturze Karpat pуłnocnych. Łуdź,1967. 262 s.
 • 7. Бойко І. Географічний та культурно-екологічний аналіз традиційного полонинського салашництва у Низьких Татрах. Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900—1985) (Україна, м. Львів, 17 грудня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2021. C. 284—290. ISBN 978-617-10-0486-3.
 • 8. Бойко І., Лях Я. Адаптивні стратегії традиційного сезонного будівництва на полянах та пасовиськах у північних Карпатах (кінець XIX — перша половина XX століття). Матеріали до української етнології. 2016. Вип. 15. С. 47—56. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2016_15_8
 • 9. Правило Аллена URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0 (дата звернення 15.11.2022).
 • 10. Правило Бергмана. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 (дата звернення 15.11.2022).
 • 11. Бойко І. Еколого-антропологічний аналіз конструктивних особливостей колиб на польових молочних фер мах-салашах у Західних та українській частині Східних Карпат. Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семі нару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900—1985) (Україна, м. Львів, 17 грудня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2021. С. 275—284. ISBN 978-617-10-0486-3.
 • 12. Бойко І., Łach J. Ґенеза, типологія та поширення зрубних сінників У Західних Карпатах у першій половині XX ст. Народознавчі зошити. 2021. № 6 (162). С. 1322—1334. DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.06.1322
 • 13. Бойко І. Традиційне будівництво на лучних салашах в Карпатах (кінець XIX–перша половина XX ст.). Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості: Збірник до повідей Другої міжнародно-науково-практичної конференції у Музеї нар. арх. і побуту у Львові ім. Кл. Шептицького. ЛМР, Музей народної архі тектури і побуту у Львові імені Климентія Шеп тицького. Львів, 2018. С. 25—31.
 • 14. Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этно культурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX  нач. XXI в.). Этнографическое обозрение. 2014. № 3. C. 177—185. ISSN: 0869-5415.
 • 15. Бойко І., Лозинський І. Поширення та конструктивні особливості стогу у Карпатах (кінець XIX — середина XX ст.): культурно-екологічний аналіз. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2. Ч. 2. С. 73—80. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12562
 • 16. Бойко І. Шопи-стаєнки на індивідуальних пасовиськах в Українських Карпатах: екологічний аспект (кінець XIX—XX ст.). Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Львів: Простір-М, 2018. Кн. 3. C. 331—353.
 • 17. Boiko I., Łach J. Glade farming as a product and a factor in the formation of landscape (using the example of the Boikivshchyna. Dissertations of cultural landscape com mission.2020. № 43 (1). Pp. 73–96. DOI: 10.30450/ 202004.
 • 18. Бойко І., Лях Я. Традиційне сезонне будівництво на землях комплексного використання на Бойківщині (перша половина XX ст.). Народознавчі зошити. 2021. № 5 (161). C. 1063—1077. DOI https://doi.org/10.15407/nz2021.05.1063.
 • 19. Традиційне будівництво на Бойківщині: культурно-екологічний аспект. URL: https://www.academia.edu/90830879/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82 (дата звернення 19.11.2022).
 • 20. Бойко І. Бойківський традиційний плуг (спроба крос-культурного аналізу). Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 826—838. ISSN 1028-5091.
 • 21. Бойко И.А. Антропогеографические исследования Украинских Карпат и перспективы синтеза географических и этнографических методов работы. Этнос и среда обитания. Москва: ИЭА РАН, 2012. Вип. 3. C. 199—230. ISBN 978-5-4211-0060-7
 • 22. Сливка Р.О. Геоморфологія Вододільно-Верховинсь ких Карпат. Львів: Видавничий Центр ЛНУ ім.І.Фран ка, 2001. 152 с.
 • 23. Бойко І. Просторово-господарська специфіка ландшафтів Бойківщини (кінець XVIII ст.). Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 41. C. 38—49. ISSN 2078-6441.
 • 24. Мельник А. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 1999. 286 с. ISBN 966-613-002-5
 • 25. Бойко І.Вплив ресурсної бази та системи розселення й природокористування на особливості полонинського будівництва гуцульських сіл Рускаво-Білотисенського межиріччя (XX ст.). Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип.35. Тернопіль, 2017. С. 63—71.
 • 26. Бойко І. Особливості культурно-природних ландшафтів Лемківщини, Бойківщини й Гуцульщини. Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900—1985) (Україна, м. Львів, 17 грудня 2020 р.). Львів: Простір-М, 2021. C. 263—274. ISBN 978-617-10-0486-3
 • 27. Łach J., Boiko I. Zabudowa polaniarska jako istotny wyrуżnik w badaniach nad typologią krajobrazуw pasterskich Karpat Zewnętrznych. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związkуw Kulturowych. Tom 6 (13). S. 207—221. DOI: https://doi.org/10.31743/teka.5801
 • 28. Łach J., Boiko I. Protecting the Identity of Sheep-Farming Landscapes in the Outer Carpathians: A Typology, Delimitation and Interpretation. Landscape Journal. 2022. Vol. 41. № 2. P. 39—58. DOI: 10.3336B/lj.41.239. ISSN: 0277 2426. e-ISSN: 7553 2704

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »