« 2023. № 3 (171)

Народознавчі зошити.  2023. № 3 (171)  С. 567—585

УДК 930.2:738.011.26(477.51-2)”19/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.03.567

ГОНЧАРСТВО СЕРЕДНЬОГО ПОДЕСЕННЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ЛОКАЛЬНА СПЕЦИФІКА

БОРЕНЬКО Надія

 • ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-6961-2131
 • старша наукова співробітниця,
 • Музей народної архітектури і побуту у Львові
 • імені Климентія Шептицького;
 • наукова співробітниця відділу науково-архівних фондів
 • МАНКУП ДНЦЗКСТК,
 • вул. Чернеча гора, 1, 79014, Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: borenjko@ukr.net; nadiyaborenko@gmail.com

Анотація. Мета статті — характеристика минулого та сучасного стану гончарних промислів на території історико-географічної області Середнього Подесення (територіальні межі дослідження) в історичному та порівняльному аспекті, аналіз етнографічних особливостей виробництва, формотворчі та мистецтвознавчі ознаки видових і типологічних груп посуду. Предметом дослідження є технологія виробництва, локальні особливості формування, асортимент і мистецькі якості виробів, правила і звичаї гончарювання та процесу купівлі-продажу, колишній і сучасний стан промислу, функціональне призначення гончарного посуду в традиційно-побутовій і обрядовій культурі та фольклорні матеріали про здібності гончаря.

Коротко проаналізований стан гончарства в с. Олешня Ріпкинського району, де продовжує плідно працювати народний майстер України Іван Бібік, та в районному містечку Семенівка, де династійний гончар Олексій Саковський виготовляє побутовий гончарний посуд за традиційною технологією. Додано фольклорний матеріал про надзвичайні здібності гончаря-чарівника.

Методологія дослідження базується на історичному огляді, систематизації і узагальненні, теоретичному аналізі та спостереженнях автора.

Ключові слова: гончар, гончарні промисли, гончарська школа, глина, випал, горно, вироби, продаж.

Надійшла 24.04.2023

Список використаних джерел

 • 1. Могильченко М. Гончарство в с. Олешні, у Чернігівщині. Матеріали до українсько-руської етнології. 1899. Т. 1. С. 53—65.
 • 2. Спаська Євгенія. Глечик з хрестиком. Матеріали до етнології і антропології. 1929. Т. ХХІ—ХХІІ. Ч. 1. С. 38—43.
 • 3. Фриде Мария. Гончарство на юге Черниговщині. Материалы по этнографии. 1926. Т. 3. Вып. 1. С. 45—58.
 • 4. Лащук Ю. Украинская народная керамика ХІХ—ХХ ст. Автореферат дисс. на соиск. уч. степени доктора искусствоведения. Київ, 1971. 46 с.
 • 5. Матейко К. Народна кераміка західних областей Української РСР. Київ: Наукова думка, 1959. 107 с. + 31 табл.
 • 6. Пошивайло Олесь. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Україна. Київ: Молодь, 1993. 404 с.
 • 7. Пошивайло Ігор. Феноменологія гончарства. Семіо­тико-етнологічні аспекти. Опішне: Українське Народознавство, 2000. 412 с.
 • 8. Мірошниченко Олена. Сучасний стан гончарства в селі Олешня Ріпкинського району Чернігівської області. Український керамологічний журнал. 2005. № 1—4. С. 177—178.
 • 9. Овчаренко Л. Земська гончарна навчальна майстерня в селі Олешня Чернігівської губернії (1895—1898). Український керамологічний журнал. 2004. № 2—3. С. 105—118.
 • 10. Колупаєва Агнія. Українські кахлі ХІV — поч. ХХ століть. Львів, 2006. 358 с.
 • 11. Шмагало Ростислав. Гончарний промисел і підпри­ємництво: погляд крізь століття (з досвіду діяльності навчальної майстерні гончарства в с. Олешні на Черні­гів­­щині). Народознавчі зошити. 2004. № 1—2. С. 110—115.
 • 12. Штанкіна Ірина. Мотив «вазона» у декорі Чернігівських кахель ХVІІ — початку ХХ ст. Народознавчі зошити. 2004. № 1—2. С. 98—109.
 • 13. Сержант Людмила. Витоки символіки форми й орнаменту кераміки Чернігівщини. Українське мистецтвознавство. 2008. Вип. 8. С. 157—165.
 • 14. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ — початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. 206 с.
 • 15. Куценко Тетяна. З історії гончарства в Олешні. Сіверянський літопис. 1995. № 2. С. 38—43.
 • 16. Бережняк Валентина. З лексики східно-поліських гончарів. Полісся: мова, культура, історія. Матеріали міжнародної конференції. Київ, 1996. С. 127—133.
 • 17. Щербань Олена. Борщівник — для борщу, кашник — для каші. Дім і Сім’я. 2014. № 4. С. 37—38.
 • 18. Щербань О. Про приготування борщу та каші в глиняному горщику. Минуле і сучасне Волині і Полісся: роде наш красний. Матеріали Третьої Волинської обласної науково-етнографічної конференції. Луцьк, 2007. С. 139—141.
 • 19. Русов Михайло. Ганчарство у с. Опошні, у Полтавщині. Матеріали до українсько-руської етнології. 1905. Т. VІ. С. 41—59.
 • 20. Метка Л. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ — першій половині ХХ століття. Полтава, 2011. 239 с.
 • 21. Боренько Надія. Гончарні промисли півночі Чернігівщин кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: порівняльний аспект. Музей просто неба в соціокультурному просторі. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України. Київ, 2019. С. 38—48.
 • 22. Подесіння. URL: https://uk.wikipedia.org>wiki>Поде­сіння (дата звернення: 19.11.2021).
 • 23. Мостяєв Олександр. Історична доля регіонів як критерій політико-етнографічного районування України. Сьо­мий міжнародний конгрес україністів. Етнологія. Київ, 2012. С. 135—149.
 • 24. Балушок Василь. Етнічна різність між українцями та білорусами в середньовічно-ранньомодерні часи. Сьомий міжнародний конгрес україністів. Етнологія. Київ, 2012. С. 17—29.
 • 25. Горленко Володимир. Етнографічні групи. Українці. Історико-етнографічна монографія. 1999. Кн. 1. С. 140—142.
 • 26. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Боренько-10]. Запис від Холоділо Н.О., 1952 р. н. в с. Архипівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 3 серпня 2019 р.
 • 27. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-14]. Запис від Нашиван Н.В., 1949 р. н. в с. Пушкарі Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 7 серпня 2019 р.
 • 28. Бібік Іван Іванович. URL: https://chor.gov.ua>Nasha­diyal­nist>Anonsy (дата звернення: 19.11.2021).
 • 29. Люди: Життєві перипетії найстаршого гончаря. URL: https: //cheline.com.ua>people>zhittyevi_peripetiyi(дата звернення: 19.11.2021).
 • 30. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Ріпки-(УІІ-УІІІ)-2017-Борень­ко-6]. Запис від Бібіка І.І., 1925 р. н. в с. Олешня Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 1 серпня 2017 р.
 • 31. Вовк Федір. Етнографічні особливості українського народу. Студії з української етнографії та антропології. Харків: Видавництво О. Гаркуші, 2015. 463 с.
 • 32. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіо­записів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд анало­гових документів. АК-[Ріпки-(УІІ-УІІІ)-2017-Бо­рень­ко-1]. Запис від Воробей Г.К., 1937 р. н. в с. Ловинь Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 1 серпня 2017 р.
 • 33. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Ріпки-(УІІ-УІІІ)-2017-Боренько-1]. Запис від Ботяя А.Г., 1944 р. н. в с. Грабів Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 27 липня 2017 р.
 • 34. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-8]. Запис від Саковського О.Л., 1983 р. н. в смт Семенівка Чернігівської обл. 1 серпня 2019 р.
 • 35. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Ріпки-(УІІ-УІІІ)-2017-Борень­ко-1]. Запис від Шмаровоз О.Д., 1969 р. н. в с. Грабів Ріпкинського р-ну Чернігівської обл. 27 липня 2017 р.
 • 36. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-5]. Запис від Бокач А.К., 1938 р. н. в с. Орликівка р-ну Чернігівської обл. 29 липня 2019 р.
 • 37. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-2]. Запис від Грибулі Л.М., 1941 р. н. в с. Тимоновичі р-ну Чернігівської обл. 26 липня 2019 р.
 • 38. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-13]. Запис від Зазай В.М., 1974 р. н. в с. Кудлаївка р-ну Чернігівської обл. 6 серпня 2019 р.
 • 39. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-6]. Запис від Ревун Н.Г., 1950 р. н. в с. Радомка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 30 липня 2019 р.
 • 40. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-15]. Запис від Коврижко Н.М., 1958 р. н. в с. Печенюги Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 8 серпня 2019 р.
 • 41. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-12]. Запис від Ревенок Г.М., 1945 р. н. в с. Прокопівка Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 5 серпня 2019 р.
 • 42. Боренько Н.В. Авторські зібрання польових аудіозаписів. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Фонд аналогових документів. АК-[Семенівка-(УІІ-УІІІ)-2019-Борень­ко-7]. Записано Надією Боренько від Коробко Л.М., 1957 р. н. в с. Погорільці Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. 31 липня 2019 р.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »