« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 986—994

УДК [[392.81:398.332.4]:392.5](=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.986

ОБРЯДОВА ЇЖА В ОНЕЙРОМАНТИЧНИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про майбутнього чоловіка (дружину) за допомогою обрядової їжі.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом— ворожіння з обрядовою їжею задля викликання віщого сну про судженого(у), до яких вдавалися українці під час зимових свят. Звернуто увагу на асортимент «віщих» страв та їх рецептуру, встановлено час, місця проведення та склад виконавців дивінацій, розкрито акціональний та вербальний рівні онейромантичних дій. Охарактеризовано локальні відмінності, повір’я, звичаєві настанови, ритуальні табу тощо. Виявлено та детально досліджено архаїчні способи використання та отримання складників, наприклад для приготування ритуального печива. У цьому сенсі цікавим є той факт, що обрядова їжа була своєрідним медіатором між «цим» та «іншим» світом, звідки й надходила «пророча» інформація. Відзначимо, що подекуди дівчата та парубки могли завбачити свою шлюбну долю лише за виконання певних умов, які власне й передували онейромантичним практикам.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці другої половини ХІХ — початку ХХI ст.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, обрядова їжа, вода, сіль, кілки, одяг, рушник, ложка.

Надійшла 9.06.2023

Список використаних джерел

 • 1. Серебрякова О. Шлюбні ворожіння в календарній об­рядовості українців. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2022. 248 c.
 • 2. Архів Інституту народознавства НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 658. Арк. 1—173.
 • 3. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 400 с.
 • 4. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—51.
 • 5. Машкаринець В. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 22—25.
 • 6. Вархол Й. Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння. Науковий збірник музею української культури у Свиднику. Пряшів: Музей української культури, 1988. Т. 15. Кн. 1. С. 163—172.
 • 7. Кісь Р., Маєрчик М. Аграрна верства архаїчної обрядовості Карпат (причинки до реконструкції етногенетичних процесів). Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 274—278.
 • 8. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках, Жовківського повіту. Матеріяли до етнології й антропології. Львів: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Т. 21—22. Ч. 1. С. 321—352.
 • 9. Копержинський К. Календар народньої обрядовости новорічного циклу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1929. Вип. 3. С. 14—97.
 • 10. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України (далі — АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14-5. Од. зб. 50. Арк. 1—140.
 • 11. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Комп., 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 12. Артюх Л. Село Товстеньке вчора й сьогодні. Народна творчість та етнографія. Київ, 1993. № 2. С. 73—77.
 • 13. Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини. Підгаєцька земля: історико-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто; Київ, 1980. 744 с.
 • 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 782. Арк. 1—253.
 • 15. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu. Z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyżnie w pow. Zwiahelskim. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków: Drukarnia Uniwersytety Jagiellońskiego pod zarządem A.M. Kosterkiewicza, 1887. T. XI. Dz. III. S. 130—228.
 • 16. Петров Н. О народных праздниках в юго-западной Рос­сии. Труды Киевской духовной академии. 1871. Сентябрь. С. 551—600.
 • 17. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Сост. Маркевич Н.А. Киев: Добровольное общество любителей книги УРСР, 1991. 174 с.
 • 18. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 с.
 • 19. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф.1. Оп. 2. Од. зб. 513. Арк. 1—73.
 • 21. Бѣньковскій И. Дѣвичій праздникъ св. Андрея. Кіевская ста­рина. Кіевъ: Типогра­фія Г.Т. Кор­чакъ-Новицкаго, 1895. Т. 51. Кн. 12. Декабрь. С. 100—103.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698. Арк. 1—116.
 • 23. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Харьков: Печатное Дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 • 24. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1905. Т. VI. С. 113—204.
 • 25. Шухевич В.О. Гуцульщина. Четверта частина. Друге ви­дан­ня. Верховина: Гуцульщина, 1999. 304 с.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659. Арк. 1—186.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281. Арк. 1—62.
 • 28. Україна й українці: типажі, краєвиди, побут: набір з 30 подарунково-поштових листівок із фондів УЦНК «Музей Івана Гончара». Київ: Оранта, 2005. 30 с.
 • 29. Косівський фотоальбом. Листівки та фотографії Гуцульщини 1920—1930 років. URL: http://www.kosivart.net/displayimage.php?album=150&pid=5 002#top_display_media; http://www.kosivart.net/displayimage.php?album=150&pid=9265
 • 30. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етнографічні матеріали, зібрані Кравченком Васильом. Житомир: Робітник, 1920. 160 с.
 • 31. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-3. Од. зб. 1072. Арк. 1—93.
 • 32. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. Полісся України: матеріали іс­торико-етнографічного дослідження. Вип. 2. Овруч­чина 1995. Львів, 1999. С. 191—210.
 • 33. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588. Арк. 1—123.
 • 34. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787. Арк. 1—200.
 • 35. Мушинка М. Духова культура. Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. Т. ІІ. С. 292—407.
 • 36. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 663. Арк. 1—65.
 • 37. Скоропад В. Мої спогади. Літопис Борщівщини: Іс­то­рико-краєзнавчий збірник. Вип. 3. Борщів: Чу­маць­кий шлях, 1993. 100 с.
 • 38. Осика М. З нашого фольклору. Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто, 1972. Т. XXVII. С. 332—368.
 • 39. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 568. Арк. 1—106.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »