« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 986—994

УДК [[392.81:398.332.4]:392.5](=161.2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.04.986

ОБРЯДОВА ЇЖА В ОНЕЙРОМАНТИЧНИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ

СЕРЕБРЯКОВА Олена

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920
 • кандидатка історичних наук,
 •  старша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: o-sereb@ukr.net

Анотація. Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожіннями про майбутнього чоловіка (дружину) за допомогою обрядової їжі.

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, а предметом— ворожіння з обрядовою їжею задля викликання віщого сну про судженого(у), до яких вдавалися українці під час зимових свят. Звернуто увагу на асортимент «віщих» страв та їх рецептуру, встановлено час, місця проведення та склад виконавців дивінацій, розкрито акціональний та вербальний рівні онейромантичних дій. Охарактеризовано локальні відмінності, повір’я, звичаєві настанови, ритуальні табу тощо. Виявлено та детально досліджено архаїчні способи використання та отримання складників, наприклад для приготування ритуального печива. У цьому сенсі цікавим є той факт, що обрядова їжа була своєрідним медіатором між «цим» та «іншим» світом, звідки й надходила «пророча» інформація. Відзначимо, що подекуди дівчата та парубки могли завбачити свою шлюбну долю лише за виконання певних умов, які власне й передували онейромантичним практикам.

Джерельною основою статті є матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці другої половини ХІХ — початку ХХI ст.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових методологічних принципах та основних вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного спрямування.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантичні дії/практики),українці, обрядова їжа, вода, сіль, кілки, одяг, рушник, ложка.

Надійшла 9.06.2023

Список використаних джерел

 • 1. Серебрякова О. Шлюбні ворожіння в календарній об­рядовості українців. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2022. 248 c.
 • 2. Архів Інституту народознавства НАНУ (далі — Архів ІН НАНУ). Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 658. Арк. 1—173.
 • 3. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість. Голов. ред. Г. Скрипник. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2016. 400 с.
 • 4. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 704. Арк. 1—51.
 • 5. Машкаринець В. Повіря на поодинокі свята в селі Кальнику. Подкарпатска Русь. Ужгород, 1930. Ч. 1—2. С. 22—25.
 • 6. Вархол Й. Дівочі ворожіння в часі зимового сонцестояння. Науковий збірник музею української культури у Свиднику. Пряшів: Музей української культури, 1988. Т. 15. Кн. 1. С. 163—172.
 • 7. Кісь Р., Маєрчик М. Аграрна верства архаїчної обрядовості Карпат (причинки до реконструкції етногенетичних процесів). Народознавчі зошити. 1998. № 3. С. 274—278.
 • 8. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках, Жовківського повіту. Матеріяли до етнології й антропології. Львів: З друкарні Наукового товариства імені Шевченка, 1929. Т. 21—22. Ч. 1. С. 321—352.
 • 9. Копержинський К. Календар народньої обрядовости новорічного циклу. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Київ, 1929. Вип. 3. С. 14—97.
 • 10. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України (далі — АНФРФ ІМФЕ НАНУ). Ф. 14-5. Од. зб. 50. Арк. 1—140.
 • 11. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом: материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским. Санкт-Петербург: Типография В. Безобразова и Комп., 1872. Т. III. Народный дневник. 490 с.
 • 12. Артюх Л. Село Товстеньке вчора й сьогодні. Народна творчість та етнографія. Київ, 1993. № 2. С. 73—77.
 • 13. Папіж В. Деякі релігійні обряди і звичаї Підгаєччини. Підгаєцька земля: історико-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто; Київ, 1980. 744 с.
 • 14. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 782. Арк. 1—253.
 • 15. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu. Z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyżnie w pow. Zwiahelskim. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków: Drukarnia Uniwersytety Jagiellońskiego pod zarządem A.M. Kosterkiewicza, 1887. T. XI. Dz. III. S. 130—228.
 • 16. Петров Н. О народных праздниках в юго-западной Рос­сии. Труды Киевской духовной академии. 1871. Сентябрь. С. 551—600.
 • 17. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Сост. Маркевич Н.А. Киев: Добровольное общество любителей книги УРСР, 1991. 174 с.
 • 18. Мойсей А.А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини. Чернівці: Друк Арт, 2008. 320 с.
 • 19. Маковій Г.П. Затоптаний цвіт: народознавчі оповідки. Київ: Укр. письменник, 1993. 205 с.
 • 20. Архів ІН НАНУ. Ф.1. Оп. 2. Од. зб. 513. Арк. 1—73.
 • 21. Бѣньковскій И. Дѣвичій праздникъ св. Андрея. Кіевская ста­рина. Кіевъ: Типогра­фія Г.Т. Кор­чакъ-Новицкаго, 1895. Т. 51. Кн. 12. Декабрь. С. 100—103.
 • 22. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 698. Арк. 1—116.
 • 23. Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянскаго уезда, Харьковской губерніи. Сборникъ Харьковскаго Историко-Филологическаго Общества. Харьков: Печатное Дело, 1907. Т. 17. 216 с.
 • 24. Дикарев М. Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Воронїжчинї. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1905. Т. VI. С. 113—204.
 • 25. Шухевич В.О. Гуцульщина. Четверта частина. Друге ви­дан­ня. Верховина: Гуцульщина, 1999. 304 с.
 • 26. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 659. Арк. 1—186.
 • 27. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 281. Арк. 1—62.
 • 28. Україна й українці: типажі, краєвиди, побут: набір з 30 подарунково-поштових листівок із фондів УЦНК «Музей Івана Гончара». Київ: Оранта, 2005. 30 с.
 • 29. Косівський фотоальбом. Листівки та фотографії Гуцульщини 1920—1930 років. URL: http://www.kosivart.net/displayimage.php?album=150&pid=5 002#top_display_media; http://www.kosivart.net/displayimage.php?album=150&pid=9265
 • 30. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етнографічні матеріали, зібрані Кравченком Васильом. Житомир: Робітник, 1920. 160 с.
 • 31. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-3. Од. зб. 1072. Арк. 1—93.
 • 32. Кутельмах К.М. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків. Полісся України: матеріали іс­торико-етнографічного дослідження. Вип. 2. Овруч­чина 1995. Львів, 1999. С. 191—210.
 • 33. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 588. Арк. 1—123.
 • 34. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 787. Арк. 1—200.
 • 35. Мушинка М. Духова культура. Лемківщина: Земля — люди — історія — культура. Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. Т. ІІ. С. 292—407.
 • 36. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 663. Арк. 1—65.
 • 37. Скоропад В. Мої спогади. Літопис Борщівщини: Іс­то­рико-краєзнавчий збірник. Вип. 3. Борщів: Чу­маць­кий шлях, 1993. 100 с.
 • 38. Осика М. З нашого фольклору. Бучач і Бучаччина: Історично-мемуарний збірник. Нью-Йорк; Лондон; Париж; Сидней; Торонто, 1972. Т. XXVII. С. 332—368.
 • 39. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 568. Арк. 1—106.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »