« 2023. № 4 (172)

Народознавчі зошити. 2023. № 4 (172). С. 995—1002

УДК 398.3(=161.2:477.86):[630*28:635.8]

DOI https://doi.org/

ТРАДИЦІЇ ЗБИРАННЯ ГРИБІВ НА ПОКУТТІ (за матеріалами польових досліджень Городенківського р-ну)

ЦУРКАН Мар’яна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0009-0009-4267-5157
 • rандидатка історичних наук,
 • молодша наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ етнології сучасності,
 • проспект Свободи, 15, Львів, 79000, Україна,
 • Контакти: e-mail: mariana_tsyrkan@gmail.com

Анотація. Мета статті — висвітлити традиції збирання грибів на Покутті. Виокремлено локальні назви та ієрархію грибів, які збирали покутяни. Розглянуто поділ грибів на окремі групи. Досліджено поведінку грибників у лісі й табуїстичні обмеження, пов’язані зі збиранням грибів на Покутті. Охарактеризовано головні способи обробки та зберігання грибів на зимовий період. З’ясовано, що традиційними методами зберігання грибів мешканцями Покуття було сушіння та соління, а інноваційними стали консервування та заморожування. Визначено хронологічні межі появи модерних способів зберігання грибів на Покутті.

Об’єктом дослідження є продукт збиральництва — гриби та природні, кліматичні й географічні явища та процеси, що позначалися на функціонуванні цього допоміжного заняття на Покутті. Предмет наукової розвідки — з’ясувати архаїчні світоглядні елементи та народні знання про збирання грибів на Покутті та їх збереженість на сучасному етапі збиральництва. Джерельною базою статті є матеріали власних польових етнографічних досліджень авторки 2016 року у селах Городенківського району Івано-Франківської області, а також наукові розвідки вчених ХІХ—ХХІ ст. Хронологічні рамки пропонованої розвідки охоплюють кінець ХІХ ст. — початок ХХІ ст. Методологія дослідження базується на теоретичному та історичному аналізі, принципі наукової об’єктивності, систематизації та спостереженнях автора.

Ключові слова: Покуття, етнографія, допоміжні заняття, збирання грибів, гриби, «ворочок», «міщур».

Надійшла 29.06.2023

Список використаних джерел

 • 1. Дмитренко А. Жіночі трудові спеціалізації: збиральництво. Народна культура українців: життєвий цикл людини. Історико-етнологічне дослідження: у 5-ти т. За ред. Марини Гримич: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. Київ: Дуліби, 2012. Т. 3. С. 20—51.
 • 2. Кирчів Р. Покуття як історико-етнографічний регіон України. Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 3—20.
 • 3. Kolberg O. Роkuсіе. Obraz etnograficzny. Kraków: Drukarnia Universztetu Jagiellońskiego, 1882. T. I. 360 s.
 • 4. Mrochko X.Fr. Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii krajowej. Lwów: Z drukarni Władysława Łozińskiego, 1897. T. I. 84 s.
 • 5. Бажанський М. Краса Снятинщини (ріки, потоки, ліси, луги, сади, міста і села та висока матеріальна і духовна культура їхніх жителів). Гаслова енциклопедія. Дітройть, 1982. 272 с.
 • 6. Сапеляк О. Харчування покутян. Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 136—153.
 • 7. Тарас Я. Харчування в сімейному побуті та календарній обрядовості на Покутті. Народознавчі зошити. 2017. № 1. 2023. С. 44—57.
Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »