« 2023. № 6 (174)

Народознавчі зошити.  2023. № 6 (174).  С. 1354—1364

УДК [746.4:27-525.7](477)”17/19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.06.1354

ЗАСОБИ ДЕКОРАТИВНОЇ ВИРАЗНОСТІ У ГАПТУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ПЛАЩАНИЦЬ КІНЦЯ ХVIII — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

ОЛІЙНИК Ольга

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264
 • кандидатка мистецтвознавства, наукова співробітниця,
 • Інститут народознавства НАН України,
 • відділ народного мистецтва,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: oliao1610mac@gmail.com

Анотація. Мета статті — проаналізувати засоби декоративної виразності гаптування в українських плащаницях означеного періоду, вплив технологічних

прийомів на стилістику, увиразнення художньої форми лицевого та орнаментального шитва.

Безпосереднім об’єктом студій є твори сюжетного церковного шитва — українські Господні плащаниці кінця XVIIІ — початку ХХ ст., збережені у музейних збірках та зафіксовані у церквах України. Як предмет окреслюється аналіз арсеналу декоративних засобів та роль технологічних прийомів гаптування у формуванні художніх особливостей українських плащаниць, стилістики окремих осередків. Вперше науковий інтерес сфокусований на

вивченні засобів декоративної виразності українських творів ХІХ — поч. ХХ ст., більшість яких автор вводить у науковий обіг після фіксації в польових умовах і здійсненні їхньої атрибуції. Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець XVIIІ — початок ХХ ст., добу формування нової художньої системи плащаниць. Територіальні межі визначаються історичною територією України означеного періоду. Реалізація дослідження відбувалася шляхом застосуванням загальнонаукових методів дослідження (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення) та спеціальних мистецтвознавчих методів, для кращого розуміння матеріалу використано структурування.

Ключові слова: плащаниця, золоте шитво, вишивка, декоративні засоби, канитель, стібок, фактура.

Надійшла 13.11.2023

Список використаних джерел

 • 1. Дерябина Татьяна Юрьевна. Архаичные и традционные технологии в современном дизайне церковного текстиля: дис. … канд. технических наук: 17.00.06. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. СПб, 2014. 224 с.
 • 2. Вербицький Л. Параменти церковні, фелони і вишивки. Вистава Археологічна польсько-руска устроена во Львове в році 1885. Львов, 1885. С. 3—8.
 • 3. Кара-Васильева Т.В. Шедеври церковного шитва України (XII—XX століття). Киев: центр УПЦ, 2000. 96 с.: 77 іл.
 • 4. Серкова Т.В. Методическое пособие по лицевому шитью: теория и практика (для курсов воскресных школ и для самостоятельного изучения церковного шитья). Второй год обучения. Москва: Издательский отдел Благотворительного фонда «Покров», 2003. 112 с.
 • 5. Шитьё «в прикреп» по форме. Под ред. Е.Ю. Катасоновой. Убрус. Церковное шитье. История и современность. СПб.: Золотошвейная мастерская Убрус, 2007. Вып. 8. 112 с.
 • 6. Шитьё «в прикреп» по счёту. Под ред. Е.Ю. Катасоновой. Убрус. Церковное шитье. История и современность. СПб.: Золотошвейная мастерская Убрус, 2007. Вып. 9—10. 152 с.
 • 7. Каталог выставки XIV Археологического съезда в Чернигове. Чернигов, 1908. С. 25—46.
 • 8. Описание вещественных и письменних памятников Черниговского епархиального древлехранилища. Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. Чернигов, 1908. Вып. 1. С. 1—50.
 • 9. Трипольский В. Полтавское Епархиальное Древлехранилище: указатель с описаним выдающихся письменных и вещественных памятников церковной старины Полтавской Епархии. Полтава, 1909. 141 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »