« 2023. № 6 (174)

Народознавчі зошити.  2023. № 6 (174).  С. 1365—1373

УДК 378.096.091:745/749.012

DOI https://doi.org/10.15407/nz2023.06.1365

ГАЛУЗЕВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ: ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ І ДИЗАЙН

ДЯЧЕНКО Алла

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-4496-5931
 • кандидатка педагогічних наук,
 • доцентка кафедри промислового дизайну
 • і комп’ютерних технологій,
 • деканша факультету декоративно-прикладного мистецтва,
 • членкиня Спілки дизайнерів України,
 • Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва
 • і дизайну імені Михайла Бойчука,
 • вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32, 01014, м. Київ, Україна,
 • Контакти: e-mail: alla.diachenko0107@gmail.com

Анотація. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та підтвердження ефективності створення галузевих принципів художньо-промислової освіти в контексті вивчення художніх промислів та дизайну.

Актуальність дослідження зумовлена потребою визначення основних тенденцій розвитку галузі художніх промислів і дизайну, а також необхідністю ідентифікувати потреби та виклики, які виникають перед освітянами та педагогами.

У результаті дослідження була розроблена та теоретично підтверджена модель організаційно-методичного підходу до розвитку креативних здібностей студентів у сфері художньо-промислової освіти під час вивчення художніх промислів та дизайну. Головна мета цієї моделі полягає у

стимулюванні креативних здібностей студентів через їх застосування в мистецько-прикладній діяльності.

Ключові слова: художньо-промислова освіта, предметно-художній образ, природні матеріали, декоративне мистецтво, методична модель.

Надійшла 30.10.2023

Список використаних джерел

 • 1. Ніколаєнко С. Інноваційний розвиток професійно-технічної освіти в Україні. Київ: Книга, 2007. 217 с.
 • 2. Масол Л.М., Базелюк О.В., Комаровська О.А., Муромець В.Г., Рагозіна В.В. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті: Аналітична доповідь. Київ: Аура Букс, 2012. 240 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707897
 • 3. Гриценко Л.О., Негай Г.А., Страшко Л.М. Реалізація методологічного принципу системності навчання у процесі графічної підготовки фахівців технологій і дизайну. Молодь і ринок. 2021. № 1 (187). С. 84—91.
 • 4. Бабій Н.П. Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу. Питання культурології. № 36. 2020. С. 69—78.
 • 5. Гальченко М.С., Борінштейн Є.Р., Іванова Н.В., Ільїна Г.В. Візуальні метафори в цифровому освітньому просторі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. Том 81. № 1. С. 1—14.
 • 6. Прусак В. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ — початок ХХІ). Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 31. С.  1—82.
 • 7. Скринник-Миська Д. Актуальні мистецькі практики в Академії мистецтв. URL: https://zbruc.eu/node/ 78726
 • 8. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Презентація візуальної грамотності в освітньому процесі та її експлікація в культурі мислення. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 75. № 1. С. 1—12.
 • 9. Ostenda A., Nestorenko T., Zhihir A. (2018). What do students think of the education curriculum? Case of Katowice School of Technology. International Relations 2018: Current issues of world economy and politics. Conference proceedings, 19th International Scientific Conference. Smolenice Castle. 2018. С. 582—589. URL: https://cutt.ly/9Yg6CcI (дата звернення: 15.07.2023).
 • 10. Гаврилишина Н.А. Декоративно-ужиткове мистецтво України. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Декоративно-ужиткове мистецтво України. 
 • 11. Синишин Л.О. Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ — початок ХХ століття). Молодий вчений. 2016. № 11 (38). С. 501—506.
 • 12. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські Технології, 2005. 528 с.
 • 13. Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ—ХХ ст. Львів, 2002. 480 с.
 • 14. Десятов Т. Сучасне наукове бачення неперервної професійної освіти: стратегія розвитку в масштабах геополітичних регіонів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. № 2. С. 9—23.
 • 15. Березюк О.С. Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія. За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 564 с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »