« 2020. № 3 (153)

Народознавчі зошити. 2020. № 3 (153). С. 532—557

УДК 398.8:94 (=161.2)(355.48)”19″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2020.03.532

КОНФЛІКТ ІДЕЙ У ФОЛЬКЛОРІ ПЕРІОДУ УНР ТА ЗУНР (ДЖЕРЕЛА, ЖАНРИ, ОБРАЗИ, ПОСТАТІ)

КУЗЬМЕНКО Оксана

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0512-6388

кандидат філологічних наук,

старша наукова співробітниця,

Інституту народознавства НАН України,

відділ соціальної антропології,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,

Контакти: е-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com

Анотація. У статті зроблено комплексний семантико-структурний, концептуальний аналіз українського фольклору, який стосуються періоду діяльності УНР та ЗУНР. Метою статті є висвітлити основні аспекти «народної» версії історії та науково-академічного дискурсу періоду 1917—1920-х рр. Головним завданням є показати глибину конфлікту державотворчих ідей у площині «народ (селяни) — політики», різновекторність бачення політичного проекту «Україна» в Галичині, Буковині та Наддніпрянщині. Стверджується, що розпорошеність джерел — основна причина відсутності цілісного корпусу автентичних текстів історичного фольклору, що описує перипетії Української революції та Громадянської війни. Вияснено, що деякі матеріали містять видання 1920-х рр., зокрема «Етнографічний збірник» (Київ), раритетні пісенники, часописи («Стрілець», «Український стрілець»), а також архівні колекції, але основним джерелом є сучасні польові записи авторки та інших фольклористів.

У підсумку стверджено, що фольклорний текст може виражати актуальні небезпеки політичної кризи, яка ґрунтується на політичній неграмотності населення, живиться пасивністю, стихійністю дій значної його частини. Сто років тому це сталося з українським селянством, що спровокувало складну схему громадянської війни та призвело до втрати шансу збудувати соборну національну державу. Методологічну основу праці становлять принципи об’єктивності та історизму фольклору, а основними методами — структурно-типологічний та метод концептуального аналізу.

Ключові слова: історичний фольклор, регіональна фольклорна традиція, жанр, мотив, образ, війна, Українська народна Республіка, Західно-Українська народна республіка, С. Петлюра, Н. Махно, А. Денікін.

Надійшла 26.05.2020

Список використаних джерел

 1. Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів: ІН НАН України, 2009. 295 с.
 2. Ірчан М. Махно і Махнівці. Вражіння очевидця. Камінець: Вид-ня «Стрільця», Органу Галицької Ар­мії, 1919. 32 с.
 3. Левченко М. Оповідання селян за часи громадянської війни на Вкраїні. Етнографічний вісник. Київ, 1926. Кн. 2. С. 68—75.
 4. Українська Галицька Армія: збірка спогадів. Укладач, автор передмови і приміт. М. Баран. Львів, 2002. 122 с.
 5. Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918—1919 років. Вид. 3-тє, випр., допов. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. 240 с.
 6. Левицький О. Галицька армія на Великій Україні (спомини з часу від липня до грудня 1919). Відень, 1921. 194 с.
 7. Стрілецькі пісні. Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О.М. Кузьменко. Львів: ІН НАН України, 2005. 640 с.: іл.
 8. Скидан М. Шлях I-го Галицького Корпусу в поході на Київ. Літопис Червоної Калини. 1936. № 2. С. 7—10.
 9. Завальнюк О.М., Олійник С.В. Українська Галицька армія на Поділлі (липень 1919—травень 1920 рр.). 2-ге вид., доп., перероб. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. 292 с.
 10. Архів Інституту народознавства НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 552. Арк. 1—127 (Кузьменко О. Фольклорні записи із Східного Поділля; Хмельницька, Вінницька обл.; 2006 р.).
 11. Український політичний фольклор. Упоряд. передм., коментарі Є.М. Пащенка. Київ: Видавець М. Дмитренко, 2008. 98 с.
 12. Народні оповідання. Упоряд., приміт. С.В. Мишанича. Київ: Наукова думка, 1983. 502 с.
 13. Корпус Січових Стрільців: воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання 1917—1967. Чикаго, 1969. 663 с.
 14. Духовні скарби нашого краю. Фольклор Бердянсько­го р-ну Запорізької області: збірник фольклорних творів. Уклад. І. Павленко, Н. Полякова; вступ. ст., приміт. І. Павленко. Запоріжжя: ЗапоріжНУ, 2005. 71 с.
 15. Назарук О. Рік на Великій Україні. Конспект споминів з Української революції. Відень: Вид-во Уряду Преси ЗУНР, 1920. 344 с.
 16. Кушніренко І., Жилінський В. Фольклор Гуляйпільщини: Запорізька область. За ред. проф. В.О. Гор­пинича. Дніпропетровськ: Пороги, 2002. 171 с.
 17. Національна бібліотека у Варшаві. Відділ мікрофільмів (скорочено — НБ у Варшаві). Ф. Архів НТШ. M/f № 87502 (XXIV-27. Wspomnienia jed­ne­go z adiutantуw Gіуwnego Dowуdstwa UGA z wyda­rzeс roku 1919). 306 к.
 18. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 613. Арк. 1—201 (Кузьменко О. Народна проза про січових стрільців: науковий збірник. 2009 р.).
 19. Єреміїв М. Є. Коновалець на тлі української визвольної війни. Євген Коновалець та його доба. Мюнхен: Вид. Фундації ім. Є. Коновальця, 1974. С. 115—165.
 20. Гей не дивуйтесь…: воєнні пісні. Львів: Світанок, 1922. 16 с.
 21. Хома І.Я. Бої за Бердичів частин армії УНР проти більшовицьких військ. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Держава та армія. Львів, 2012. № 724. С. 147—152.
 22. НБ у Варшаві. Ф. Архів НТШ. М/ф № 87262. (1460 ХI.1—31. Drobne dokumenty Ukraiсskich Strzel­cуw Sichowych w tym ksiкgarozchodуw 61 polowego szpitala Czerwenego Krzyїa. 1914—1920). 665 к.
 23. Олексієва О.В., Білий В.В. Коротенькі пісні («частушки») років 1917—1925. Етнографічний вісник. Київ, 1925. Кн. 1. С. 22—36.
 24. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. Київ: Темпора, 2006. 576 с.
 25. НБ у Варшаві. Ф. Архів НТШ. М/ф № 69010. (Dzien­niki, pamiкtniki. 1918—1922). 665 к.
 26. Кривоший О.П. «Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до вивчення історії Південної України 1918—1924 років. Музейний вісник. Запоріжжя, 2011. № 11. С. 155—177.
 27. Кузьменко О. Українська словесність про січове стрілецтво: деякі аспекти історичної дійсності та фольклорної естетики. Схід-Захід: істор.-культуролог. зб. Харків, 2008. Вип. 1—12. С. 138—149.
 28. Кузьменко О. Стрілецька тема в народній прозі про Першу світову війну (або мотиви минулого у викликах нової доби). З історії західноукраїнських земель. Львів, 2015. Вип. 10—11. С. 257—277.
 29. Український стрілець: орган Пресової кватири Ук­ра­їнської бригади в Чехії. Річники 1920—1921. Упоряд. Ю. Гнатюк, хор. УНА, вид. Д. Микитюк, підхор. УСС. Вінніпеґ, 1977. 40 с.
 30. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: ІН НАН України, 2018. 728 с.
 31. Kramar R. Folklor polityczny w czasopis machemigracji ukraiсskiej wydawany chwmiкdzy wojennej Polsce. Acta Polono-Ruthenica. Olsztyn, 2017. Т. XXII/4. С.47—56.
 32. Недзельский Е.Л. Народная поэзия в годы революции. Живая старина. 2007. № 4. С. 2—6.
 33. Донцов Д.І. Рік 1918, Київ. Упоряд. К.Ю. Галушко. Київ: Темпора, 2002. 208 с.
 34. ФахретдиновР.И. Песенные практики Гражданской войны в России. Традиционная культура. Москва, 2016. №1 (61). С. 124—137.
 35. Голинський М. Спогади. Передм. С.Д. Козака. Київ: Молодь, 1993. 368 с.
 36. Лобода А. Від частушки до пісні «довгої». Етнографічний вісник. Київ, 1928. Кн. 7. С. 45—53.
 37. Гайдучок С. Воєнні спомини. Уклад. і авт. передм. О. Вацеба, Б. Якимович. Львів, 2002. 60с.
 38. СенькоГ. Народні приповідки-частівки про націо­наль­но-визвольну боротьбу 1917—21 рр. Буенос-Айрес: Перемога, 1953. 46с.
 39. Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. За ред. М.Т. Рильського, вступ. ст. В.С. Бобкова, І.Я. Лазаревич. Київ: Вид-во Академії наук УРСР, 1957. 408с.
 40. ДорошенкоД. Мої спомини про недавнє минуле (1914—1920 рр.). Київ: Темпора, 2007. 632с.
 41. Місевич К. Бандурист Антін Мітяй. Літопис Червоної Калини. 1931. № 9. С. 11—12.
 42. Жеплинський Б.М., Ковальчук Д.Б. Українські коб­зарі, бандуристи, лірники: енциклопед. довідник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2011. 316 с.
 43. Цегельський Л. Від леґенд до правди. Спомини про події в Україні зв’язані з Першими Листопадом 1918 р. Передм. Я. Дашкевича. Львів: Свічадо, 2003. 335 с.
 44. Закальська Я. Мотивема «зрада» в ліриці національно-визвольних змагань першої половини ХХ століття. Вчені записки Таврійського національного університету ім. І.В. Вернадського. Серія: філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2018. Т.29(68). № 4. С. 194—199.
 45. Західно-Українська Народна Республіка 1918—1923. Енциклопедія. Т. 2. Івано-Франківськ: Ману­скрипт-Львів, 2019. 688 с.
 46. Кривава книга. Упоряд., автор передм. Я. Радевич-Винницький. Передрук вид. 1919, 1921 рр. Дрогобич: Віродження, 1994. 274с.
 47. Грицак Я. Нарис історії України. Формування мо­дер­ної нації XIX—XX століття. Київ: Yacaboo pu­blishing, 2019. 654 c.
 48. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учас­ників та очевидців. Записав й упоряд. Євген Луньо. Львів: Растр-7, 2015. Т. 2. Яворів. 1079 с.
 49. Білий В. Оповідання селянина про те, як він права добивався у денікінців. Етнографічний вісник. Київ, 1925. Кн.1. С.37—40.
 50. БілийВ. «Автобіографія чи спомини революції». Етнографічний вісник. Київ, 1926. Кн. 2. С. 63—67.
 51. Кузьменко О. Левченко Микола Захарович. Українська фольклористична енциклопедія / за ред. В. Сокола. Львів: ІН НАН України, 2018. С.440—441.
 52. ҐадовськийВ. Спомини селянина. Назустріч. Львів, 1938. 1лют. № 3 (99). С. 4.
 53. Петренко Ол. Із днів большевицької влади на Гал. Поділлі у 1920 році. Вісті комбатанта. 2010, 24 жовт. URL: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2010/10/ 1920.html (дата звернення: 21.01.2020).
 54. Данилевський К.О. Петлюра в серцях і піснях свого народу. Народне Слово. Пітсбурґ, 1951. 24с.
 55. ХоменкоВ.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянська війна. Київ: Наукова думка, 1971. 143с.
 56. ІванніковаЛ. Від УНР до Євромайдану: поезія народного спротиву (1918—1921). Українське козацт­во в етнокультурному просторі Наддніпрянщини: зб. наук. пр. Ред. кол. Н.М. Буланова (відп. ред.) та ін. Нікополь: Принтхаус «Римм», 2019. С. 181—200.
 57. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. Львів: ІН НАН України, 2010. 533 с.
 58. Бойко О. Денікінський режим на українських землях: державний устрій, соціально-економічна і національна політика. Проблема вивчення історії Української революції 1917—1921 років: зб. наук. пр. Київ, 2010. Вип.5. С.115—144.
 59. Файзулін Я. Кривавий Базар. Український тиждень. 2011. № 48 (213). URL: https://tyzhden.ua/History/ 36092 (дата звернення: 25.11.2011).
 60. За волю України: антологія пісень національно-виз­вольних змагань. Запис, розшиф., упоряд., приміт. Є. Гіщинського. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002. 316с.
 61. ВоропайО. В дорозі на Захід. Щоденник утікача. Лондон: Вид-ня Українська Визвольна Спілка, 1970. 281с.
 62. СередаМ. Отаманщина. Отаман Ляхович. Літопис Червоної калини. 1930. Ч. 12. С. 18—20.
 63. Голик Р. Війна і Русь: еволюція уявлень про збройні конфлікти у середньовічній й ранньомодерній культурі та їх рецепція у модерній Галичині. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: наук. зб. Львів, 2011. Вип. 20. С.212—235.
 64. КоролівВ. Український народний герой Симон Петлюра. Київ; Прага: Час, 1919. 37с.
 65. ЧикаленкоЄ. Щоденник (1918—1919). Київ: Темпора, 2011. 424с.
 66. АксёновВ. «Сказка о царе и мировой войне», или опыт реконструкции мифологического дискурса российских крестьян в 1914—1917 гг. Acta Slavica Japonica. 2013. T.34. Pp. 17—47.
 67. ВоронинаТ.В. Образ политического лидера в русском фольклоре. Актуальные проблемы политологии: сб. науч. работ. Отв. ред.В.Д. Зотов. Москва: МАКС Пресс, 2001. С. 17—22.
 68. Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917—1920). Упоряд. М. Ковальчука. Київ: Темпора, 2007. 608с.
 69. ПавленкоІ.Я. Легенди та перекази Наддніпрянщини: буття у просторі та часі. Запоріжжя, 2006. 243с.
 70. Солодар О. «Батько» Свирид. Про немислимі союзи почервонілих «вільних козаків». Наша революція 1917—1921. URL: https://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/-batko-svirid-yak-stati-komandirom-vilnogo-kozatstva–31032020120000 (дата звернення 31.03.2020).

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »