« 2022. № 3 (165)

Народознавчі зошити. 2022. № 3 (165).  С. 615—621

УДК 94(477.85):94(478)]”1573″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.03.615

ХОТИНСЬКА ВОЛОСТЬ НА ТЛІ БОРОТЬБИ ЗА МОЛДАВСЬКИЙ ПРЕСТОЛ У 1572 РОЦІ

БАЛУХ Олексій

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8091-8118
 • кандидат історичних наук, доцент,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • кафедра історії України,
 • вул. Коцюбинського, 2, 58012, м. Чернівці, Україна,
 • Контакти: e-mail: a.balukh@chnu.edu.ua

Анотація. У зв’язку з проголошенням незалежності України великого значення і актуальності набувають дослідження історичного минулого різних частин українських земель, зокрема й Хотинщини. З’ясування та висвітлення змісту і характеру воєнно-політичних відносин у цих землях становить у наш час важливий науково-теоретичний і практичний інтерес. Отож у статті аналізуються воєнно-політичні події у Молдавській державі, молдавсько-польські та молдавсько-турецькі відносини в контексті історії Хотинщини.

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу воєнно-політичного розвитку хотинських земель у складі Молдавської держави під час боротьби за господарський престол на початку 70-х років XVI ст. (хронологічні межі дослідження). Методологічну основу роботи становлять принципи історизму та об’єктивності, які передбачають розгляд фактів у їхньому часовому та просторовому взаємозв’язку. Використані також описовий, проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи. Структура роботи відповідає поставленій меті та виконанню основних завдань дослідження.

Висновки дослідження ґрунтуються на тезі про особливе стратегічне значення території Хотинщини для Молдавії, Польщі та Порти, а володіння фортецею у Хотині забезпечувало перевагу будь-якої із сторін.

Ключові слова: Хотинська волость, Молдавія, воєнно-політичні відносини, Польща, Османська імперія, Іоан ІІІ Лютий.

Надійшла 6.04.2022

Список використаних джерел

 • 1. Боднарюк Б. Українське козацтво: проблема загальних витоків і ролі в антиосманських війнах наприкінці XVI ст. Зелена Буковина. Чернівці: Зелена Буковина, 2005. № 1—2. С. 78—91.
 • 2. Боднарюк Б., Федорук А. Участь козаків у антиосманських війнах дунайських князівств (остання третина ХVІ — початок ХVІІ ст.). Хотинська війна. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 380-річчю Хотинської війни. Чернівці: Прут, 2001. С. 81—92.
 • 3. Iorga N. Istoria armatei romвne. București: Editura Militarг, 1970. 408 р.
 • 4. Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. Чернігів: Сіверянська думка, 1996. 287 с.
 • 5. Стати В. История Молдовы. Кишинев: F.E.P. Tipografia Centralг, 2002. 480 с.
 • 6. Масан О. Чернівці в другій половині XIV—XVIІІ ст. (до 1775 р.). Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). Чернівці: Зелена Буковина, 2009. С. 23—75.
 • 7. Szutkiewicz B. Polska a Mołdawia w latach 1551—1572. Białostockie Teki Historyczne. 2009. T. 7. S. 11—24.
 • 8. Огуй О. Історія обігу грошових одиниць та найменувань на Буковині. Молдавський період. Частина 2: 1475—1585. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 304 с.
 • 9. Масан О. Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р. Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до середини ХХ ст.). Чернівці: Рута, 2005. С. 9—168.
 • 10. Bielski M. Kronika polska Marcina Bielskiego. Sanok: Pollak Karol, 1856. T. 2. S. 701—1222.
 • 11. Гваньїні О. Хроніка Європейської Сарматії. 2-е вид. Київ: Києво-Могилянська Академія, 2009. 1006 с.
 • 12. Beczek H. Polskie działania dla przywrócenia tronu hospodarskiego Bogdanowi Lăpuşneanu. Dialog intercultural polono-moldovenesc. Vol. IV. № 3. Chișinгu: Tipografia UST, 2021. P. 144—159.
 • 13. Łasicki J. O wejściu Polaków na Wołoszczyznę z Bogdanem Hospodarem i porażce Turków pod hetmanami Mikołajem Mieleckim i Mikołajem Sieniawskim, roku 1573. Dzieje księztw nad-dunajskich to jest: Multan i Wołoszczyzny podług uzieł Cogalniceana, Vaillanta, Ubiciniego i Pałauzowa. Warszawa: Nakładem i drukiem S. Orgelbranda, 1861. Т. 1. S. 418—430.
 • 14. Plewczyński M. Wojny i wojskowoњж Polska XVI wieku. Tom II. Lata 1548—1575. Zabrze; Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2012. 424 s.
 • 15. Сперальский З. Молдавские авантюры. Бэлць: б. и., 2001. 192 с.
 • 16. Milewski D. Walka o tron mołdawski w 1572 roku. Z dziejów wojskowości polskiej. Epoka staropolska, czasy zaborów, czasy najnowsze. Kraków: Pijarow, 2011. S. 37—47.
 • 17. Полное собрание русских летописей. Т. 32: Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Под. ред. Б.А. Рыбакова. Москва: Наука, 1975. 430 с.
 • 18. Добржанський О., Макар Ю., Масан О. Хотинщина: історичний нарис. Чернівці: Молодий буковинець, 2002. 462 с.
 • 19. Хашдеу Б. Ион-Воевода Лютый: Повесть. Кишинев: Литература артистикэ, 1989. 200 с.
 • 20. Arhiva istoricӑ României. Red. B. Petriceicu-Hӑjdeu. Bucuresci: Imprimeria statului, 1864. Anulu I. 184 p.
 • 21. Зашкільняк Л., Кричун М. Історія Польщі: від най­давніших часів до наших днів. Львів: ЛНУ ім. Фран­ка, 2002. 752 с.
 • 22. Семенова Л. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV — начало XIX в. (Очерки внешнеполитической истории). Москва: Индрик, 2006. 400 с.
 • 23. Ureche G. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei (…) dela Dragoş-vodǎ pîna la Aron-vodǎ. Ureche G., Costin M., Neculce I. Letopiseţul Ţǎrii Moldovei: Cronici; Îngr. textelor, glosar şi indici de T. Celac. Chişinǎu: Hyperion, 1990. P. 23—118.
 • 24. Пурич Ш. Средневековый город и горожане в молдовських летописях (на примере г. Хотина). Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст. Матеріали наукової конференції. Чернівці: Золоті литаври, 2000. С. 167—172.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »